Making Money

Enligt den ortodoxa ekonomiska teorin (new keynesian) så skapas pengar av staten, närmare bestämt av centralbanken, som lånar ut pengar till de kommersiella privata bankerna som i sin tur kan låna ut det till medborgare och företag.

 

Enligt de heterodoxa teorierna (postkeynesian) så är det snarare tvärtom. De privata bankerna skapar pengar ur tomma intet när de lånar ut pengar och centralbankens roll i processen är snarare att legitimera och underlätta denna process.

 

Sverige övergick från första till andra systemet i.o.m. den sk. "Novemberrevolutionen" 1985.

 

Bäggge alternativen är endogena, dvs pengar skapas och förstörs inom ekonomin och detta beror inte på några yttre faktorer, som tillgången på guld t.ex. Detta senare är en exogen teori som utmärkte klassisk ekonomisk teori under 1800-talet.

 

Under 1900-talet så har man mer eller mindre övergivit guldmyntfoten i praktiken och i teorin samtidigt övergått till endogena teorier. Man menar att eftersom guldmyntfoten inte verkar fungera i praktiken längre så var det bara en illusion att den verkade fungera tidigare. Pengar har alltid varit endogena. Samtidigt så förespråkar andra en återgång till guldmyntfoten och menar att det endogena systemet som finns idag är sämre.

 

Jag tycker att det verkar rimligt att anta att fiatvalutor borde fungera annorlunda än commodity money.

 

Hyperinflation brukar ses som en risk med fiatvaluta. Ortodoxa ekonomer ser en liten inflation som ett nödvändigt ont och ser det bl.a som viktigt att man begränsar statens utgifter. New monetary theory tolkar istället inflation som ett överskott på pengar och anser att överskottet kan förstöras genom höjda skatter. I övrigt så har statliga skatter ingen funktion av att finansiera statens utgifter.

 

Stater har många gånger fått gå in och rädda banker med urusla finanser, och det kommer att hända igen. Några sätt att återta en del av makten från bankerna vore om bankerna tilläts att gå omkull när de hade gjort bort sej och om bankirerna åtalades lite oftare.

 

Om det är sant att staten (och bankerna) skapar pengar ur tomma luften så kan man undra varför staterna lånar pengar. Bill Still och Ellen Brown är två som har argumenterat för att det egentligen är helt onödigt.

 

(Och varför ha en guldreserv?)

 

Staterna agerar som om de behövde inkomster eller lån för att kunna ha utgifter, för så säger deras ekonomer att det fungerar.

 

Ehrenberg och Ljunggren argumenterar för att det är bra att Sverige har en statsskuld men att Sverige 2010 istället hade en nettoförmögenhet om man räknade både skulder och tillgångar. De gillar Keynes men är inte postkeynesianer.

 

De digitala valutor som har uppstått på senare år med bitcoin i spetsen skulle faktiskt kunna beskrivas som en återkomst av exogen ekonomi. Värdet av dessa pengar beslutas inte fritt av vissa aktörer inom ekonomin utan är determinerat av distribuerad programvara som inte kan styras centralt.

 

Detta påminner om t.ex. guldmyntfoten. Det tycks inte minst vara libertarianer och likasinnade som är förtjusta både i en återgång till guldmyntfoten och i de nya digitala valutorna. De är inte bara kritiska till bankernas roll utan även till statens roll.

 

Guldmyntfoten tycks inte ha klarat av den snabbt växande ekonomin i det moderna samhället. Statens nya starka roll krävde istället fiatvaluta. Om statens uppgifter devis utmanas av internet så kanske de digitala valutorna skulle kunna utmana fiatvalutan. Det är ganska oklart. Däremot så skulle de privata bankerna inte gilla en sån utveckling för de skulle förlora pengar och politikerna skulle få mindre makt.

 

I sista hand så bygger varje valuta på förtroende. De breda massorna är ganska godtrogna och kan förväntas acceptera ganska olika system. Den ekonomiska eliten är mera skeptisk och kommer att underkänna varje system som inte verkar tillräckligt mycket till deras fördel.

 


BRIC

Det är i år tio år sen som begreppet BRIC myntades, som står för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Inte bara utgör dessa länder 25% av allt land på planeten och 40% av befolkningen, utan de är också i snabb ekonomisk tillväxt och spås senast 2050 ha gått om G7-gruppen i ekonomiskt inflytande.

 

Detta var påsättochvis ännu sämre nyheter för pax americana än vad 9/11 var, som inträffade samma år och som i hög grad har format de senaste tio åren.

 

BRIC-länderna kompleterar varandra i tillgångar och kompetens och kan bli relativt oberoende av andra aktörer om de vill.
Ibland räknas Sydafrika in i BRICS-gruppen. Även Mexico och Sydkorea kan vara intressanta i sammanhanget. Liksom flera andra länder.

 

BRIC-länderna har var för sej ett intresse av att göra den nuvarande världsordningen lite svagare vilket kan göra dem mer intresserade av varandra, trots att de är olika både kulturellt och politiskt. Det är knappast säkert att länder som Kina och Ryssland när de får mer globalt inflytande kommer att leda till en rättvisare värld.

 

andra bloggar om
BRIC,

Reflektioner över den kapitalistiska marknadsekonomin

Jag har ju tidigare varit inne på en distinktion mellan kapitalism och marknadsekonomi. Det utmärkande för den kapitalistiska marknadsekonomin sägs vara konkurrensen och vinsten.


Kapitalismen, vinst-ismen, tycks dock vara i konflikt med marknadsekonomin. Kapitalismens inneboende strävan är monopolet som upphäver marknadsekonomin. Under en monopolsituation så har man nästan 100% kapitalism och nästan 0% marknadsekonomi.


Principen hos marknadsekonomin som balanserar kapitalismen är konkurrensen. Vinst och konkurrens är varandras motpoler. Ju mer konkurrens desto mindre vinst. I ett hypotetiskt tillstånd av perfekt konkurrens så kan i teorin ingen vinst göras.


I praktiken oscillierar ekonomin mellan polerna vinst och konkurrens, säljare och köpare, kapitalism och marknadsekonomi.


Till skillnad från ortodoxa ekonomer så hävdar jag alltså att ekonomi är svårt. De har koncentrerat sej på marknadsteori och har missat kapitalismdelen av ekonomin.


Det finns inbyggda motsättningar inom ekonomin. Så långt hade Marx helt rätt, men så hade han också snott idén från klassiska liberala ekonomer. Däremot så har marxistinspirerade ekonomer fel på (minst) tre punkter:


1. De inbyggda motsättningarna innebär inte att kapitalismen/marknadsekonomin nödvändigtvis kommer att gå under. Det innebär bara att ekonomin måste fortsätta att vara dynamisk och föränderlig. Om den stagnerar går den under.


2. Om nu världsekonomin kraschar så innebär detta inte en automatisk övergång till en gyllenne era. Det innebär inte en automatisk övergång till nånting alls utom misär. Räkna med att både sociala och ekologiska problem då kommer att öka.


3. Ju mer känd framtiden är desto bättre fungerar planekonomi. Ju mindre känd framtiden är desto sämre fungerar planekonomi. Framtiden tenderar att vara rätt okänd och planekonomi är sällan någon bra idé utom i lokala undantagsfall.


Själva motsättningen mellan planekonomi och marknadsekonomi är falsk. Planekonomi har aldrig utgjort något realistiskt alternativ. Efter att ha försökt inrätta en planekonomi så var Lenin och grabbarna tvugna att nästan omgående acceptera en del marknadsekonomi i sovjetunionen och Sovjet var aldrig någon renodlad planekonomi efter det. Så frågan är istället vilken marknadekonomi vi vill ha.


Som marknadsteoretiker så bör man ju ha en föreställning om vad som skiljer olika sorters marknader åt, vad som gör finansmarknaden unik, vad som gör arbetsmarknaden unik osv.


En sak som kan vara lite förvirrande med arbetsmarknaden är vem som egentligen är säljare och vem som egentligen är köpare. Det verkar ju logiskt att anta att den som tar betalt är säljare och att den som betalar är köpare. Då är ju alltså "arbetarna" säljare och "arbetsgivarna" köpare. Detta innebär att det finns många fler säljare än köpare på arbetsmarknaden. På en vanlig marknad brukar det finnas fler köpare än säljare. En säljare brukar ju vanligen behöva flera köpare för att hålla sej flytande. På arbetsmarknaden är det vanligen tvärtom.


Fackföreningar är ett slags monopol som vill upphäva arbetsmarknaden. På en marknad pressas alltid priserna och på en arbetsmarknad så bli arbete hela tiden billigare. Säljarna (arbetarna) blir då konstant fattigare. Ner till en lägstanivå, antagligen. Då har arbetsmarknaden utplånat all vinst för den majoritet av befolkningen som säljer arbete.


Fackföreningar höjer arbetets värde genom att inskränka marknadsmekanismen och på så sätt skapa ekonomiskt värde genom sin verksamhet. Specialkompetens innebär ju att konkurrensen minskar och är ett kompleterande alternativ till fackföreningar. Fackföreningarna är en nödvändig del av ett kapitalistiskt system. Det är ju faktiskt inte ett nollsummespel. ;-)


En del liberala och borgerliga bloggare har förklarat att de egentligen gillar fackföreningar, i teorin, och att deras kritik av facket inte ifrågasätter fackets existensberättigande.


Istället för att handla med värden som faktiskt finns idag så handlar finansmarknaden om att handla med värden som kan komma att finnas i framtiden. Detta gör finansmarknaden till en sämre och farligare variant av spel och dobbel. Finansmarknaden eldar under ekonomin när den börjar bli varm och kyler av ekonomin ytterligare när den börjar bli kall. Bägge effekterna är skadliga.


Skatter är inte något externt till marknadsekonomin. Skatter är en speciell form av kollektiv konsumtion. Beslutsprocessen må vara trög och indirekt men i slutändan så vilar skatterna ändå på folks egna beslut. Kollektivt.


Konkurrensen har i längden en tendens att vinna över vinsten, saker blir billigare med tiden, vilket kan antyda att kapitalismen i längden är hotad av marknadsekonomin. Informationstekniken påskyndar antagligen denna process.

Information är nästan gratis att tillverka, mångfaldiga och distribuera. Ju mer samhället handlar om information, desto billigare skulle allting kunna vara. Kvalitet kommer dock alltid att vara en bristvara. Allt kan inte vara bäst.

andra bloggar om
ekonomi,
ekonomisk teori,
nationalekonomi,


Dollarn dalar

Falkvinge har skrivit en intressant post.
Några som kommenterar.

image123


Avund är inte grejen

Danne Nordling är en ekonom som bl.a har arbetat som utredningschef på Skattebetalarnas förening. Han huserar på bloggen Skattepolitik och samhällsfilosofi där han argumenterar för sänkt skatt.


Nordling ställer
en intressant fråga "Vilken relevans för fördelningspolitiken har den moderna lyckoforskningen?" Hans slutsats är också plausibel:

"Att dra in ett så vagt begrepp som självkänsla i fördelningspolitiken förefaller förhastat."

Detta kan jag hålla med om. "Självkänsla" är ett vagt och svårhanterligt begrepp i vardagspolitik.
Vidare forskning skulle kanske i längden kunna ändra på detta.


Hans referens till mej ser ut så här:

"Det bästa är kanske att inte vara avundsjuk eller att behandla sina tendenser till avund?"

Jag skrev egentligen ingenting om "avund", och ordet "behandla" skulle i värsta fall kunna tolkas nedlåtande.
Jag skrev om att olycka antagligen har både yttre och inre orsaker.
Nordling verkar ansluta sig till tolkningen att olycka enbart beror på inre egenskaper och att den sociala avunden enbart är en efterhandskonstruktion.
Dock håller jag med honom om att "avund" inte är den bästa grunden för en fördelningspolitik.


Melodifestivalen för 10 år sen.


andra bloggar om

Danne Nordling,
lycka,

lyckoforskning,

samhälle,

politik,


Svartjobb och bidragsfusk

Regeringen uppskattade kostnaden för bidragsfusk till minst tjugo miljarder, men Försäkringskassan bedömmer att det snarare är en miljard. Alla felbetalningar kostar totalt 3,5 miljarder. En av Skatteverkets viktigaste prioriteringar är svartjobb som varje år kostar statskassan hälften av de hundratrettiotre miljarder som den beräknas missa varje år.


Wadström och Valtersson med flera skriver om detta.

Framtidstanken hävdar att höga skatter leder till svartjobb som leder till ett övervakningssamhälle.

Utsikt från ett tak tror inte att höga skatter leder till mer svartjobb.

Peace, love and capitalism hävdar att svartjobb iallafall är bättre än bidragsfusk


Folk som medvetet bidragsfuskar kostar en miljard. Folk som omedvetet fyller i de krångliga blanketterna fel kostar två och en halv miljard. Folk som betalar hantverkare och städerskor i handen kostar sextifem miljarder, om man förutsätter att alla de där jobben hade blivit av om de hade beskattats, vilket inte är självklart. Åttiosju procent av allt svartjobb rör mikroföretag. Inom regeringen tycks fp och m vara överrepresenterade.

Under tiden går den svenska ekonomin och den svenska staten med vinst. Svartjobb tycks egentligen inte vara ett allvarligt problem för Sverige. Och bidragsfusk tycks vara det ännu mindre. Men visst vore det bättre om alla alltid var hederliga. Hur man skulle få alla att bli det vet dock ingen. "Sänk skatten", "öka kontrollen", "höj straffen". Är det verkligen värt det om det nu inte är ett allvarligt problem? Kanske är sänkt skatt eller ökad övervakning mål i sej för vissa?

Andra bloggar om
bidrag
skatt


Vad är marknaden?

Under informationsåldern så är det informationssystemet som är universalmetaforen, eller mer konkret: datorn. Turing definierade datorn som en universalmaskin som kan lösa varje lösbart problem. Konventionellt så brukar marknaden ses som en allokeringsmekanism, ung. som datorn allokerar interna resurser till processer och program. Hayek och österrikiska skolan såg mer specifikt informationsförmedling som marknadens raison d'etre.

Allt jag har i min plånbok är information. Busskortet, körkortet, bankkortet, olika slags medlemskort och ,givetvis, pengarna också.
Den nya teorin är att marknaden är en dator. En universalmaskin.
Glada liberaler tror att en fri marknad löser alla problem eftersom det är en universell problemlösningsmaskin, men hur är det egentligen med din egen dator? Brukar den glatt och kvickt lösa alla dina problem? Eller ger den dej lika många problem själv?

Andra bloggar om
ekonomi
ekonomisk teori
marknadsteori
information
informationssystem

Kapitalism och marknadsekonomi

Johan Hakelius är ett brittisktorginal-wannabee som poppar upp i olika mediala sammanhang. Han har faktiskt en seriös och intressant sida också. Hans mest ambitiösa verk är "Den Österrikiska Skolan" (ISBN: 9175663031).


Det är inte bara diverse vänsterteoretiker som kritiserar den rådande ekonomiska vetenskapen. Att det finns en liberal opposition mot den ortodoxa ekonomismen är ganska okänt: Friedrich Hayek och resten av Den Österrikiska Skolan.


Österrrikarna, oavsett nationalitet, är metodologiska subjektivister och individualister. De är kritiska till alla kollektiva resonemang och till aggregerade analyser av den allmänna räntenivån , prisnivån, lönenivå, efterfrågan osv. Det tycker inte heller om avancerade matematiska modeller och prognoser som de menar är ogrundade. Den nivån av kunskap är inte möjlig i ekonomiska sammanhang.


Själva sysslar de i hög grad med vardagsnära resonemang. De utgår från vad individer kan tänkas veta och ha för motiv. De tror inte heller att ekonomiska teorier kan bevisas eller motbevisas av empiri. De är på det hela taget försiktiga med empiri.


De är dock även innehållsmässigt sett i opposition. Jämviktsteorin förutsätter en marknadsmekanism som alltid är i jämvikt därför att alla aktörer är perfekt informerade economic men.


Österrikarna är däremot processteoretiker som förutsätter att marknadsprocesserna aldrig är i jämvikt bl.a därför att ingen aktör någonsin är perfekt informerad. Men också därför att utbud och efterfrågan ständigt förändras. Jämviktsteorin förutsätter att alla marknadsaktörer alltid är nöjda. Den österrikiska skolan förutsätter att alla marknadsaktörer alltid är missnöjda.


I uppslagsverk brukar det heta att marknaden är en allokeringsmekanism som skall fördela knappa resurser. Österrikarna tycker inte att detta är marknadens viktigaste uppgift. Marknaden handlar i första hand om kommunikation och information. På marknaden informerar människor sej, som köpare och säljare, om vilket utbud och vilken efterfrågan och vilka pris som finns, och ingen vet någonsin allting. Det är här som nya idéer, uppfinningar och produkter testas.


Om alla människor visste allting så skulle marknaden inte behövas. Om framtiden vore perfekt förutsägbar så skulle inga pengar behövas. På en sådan perfekt marknad så kan inte heller någon vinst uppkomma och det skulle antagligen inte finnas några företag utan bara individer. Individer vars planer alltid skulle vara perfekt koordinerade med varandra. Kritiken av ortodoxin verkar även träffa marxismen som visar sig vara beroende av en del antaganden gemensamma med den neoklassisistiska analysen.


Att vinsten strängt taget verkar onödig i en sån modell har marxismen tagit fasta på. För österrikare är vinsten dock ett pris på kunskap som entreprenören har och utnyttjar. Reklam verkar också helt överflödigt i en ortodox jämviktsmodell där alla alltid redan vet allting. För österrikare fyller reklam både en informerande och en manipulerande funktion. Det är omöjligt att dra någon absolut gräns mellan naturliga och konstlade behov. I viss mån kritiserar österrikarna också neoklassikerna för att förbise vikten av marknadens institutionella inramning.


Man kan säga att den ekonomiska teorin kan delas in i ett objektivistiskt och ett subjektivistiskt fält. Isåfall utgör ortodox ekonomism och marxism höger och vänster inom det objektivistiska fältet, medan österrikiska skolan och keynesianismen utgör höger och vänster inom det subjektivistiska fältet.


Det finns minst tre olika inriktgningar inom österrikiska skolan. De flesta verkar höra till von Mises aptodiktiska praxeologi som jag tycker känns rätt passé i tider av Cumulative Prospect Theory. Intressantare och mest känd är annars von Hayek som också har några efterföljare. Men den riktning som jag tycker verkar intressantast är annars den sista och minst kända, som inte har något riktigt namn. Det är en blandad samling ekonomer som är influerade av österrikiska skolan brevid institutionalism, keynesianism och annan heterodox ekonomisk teori.


Den gamle socialisten Sten Ljunggren har i boken "Marknad och kapital - ett omaka par" satt marknaden mot kapitalet (ISBN/ISSN:  91-87670-24-0). Han inleder dock med att jämföra ekonomisk jämviktsteori med processteori och får så följande uppsättning (som påminner lite om komplexitetsekonomi):


JÄMVIKTSTEORI::PROCESSTEORIER

Hur hushålla med knappa resurser?::Hur mobilisera resurser?
Hur nås jämvikt?::Hur hanteras ojämvikt?

Den kalkylerande människan som har all information::Den agerande människan som måste lära sig

Världen är sluten, homogen och framtiden beräknerlig::Världen är öppen, heterogen och framtiden oberäknelig

Företagen är passiva och anpassar sig till marknaden::Företagen är aktiva och formar och skapar marknader

Framgång på marknaden bestäms av en tävlan::Framgång på marknader beror på samverkan

Marknader utmärks avsparsamhet och anpassning::Marknader utmärks av slösaktighet och innovation

Individuell och spontan samordning leder till jämvikt::Kollektiv och medveten samordning för att hantera ojämvikt

Frågan om makten över marknaden är ointressant::Frågan om makten över marknaden kan inte avfärdas (s.66)


De riktigt stora kapitalen sägs också har uppkommit under många långa sekel av statsunderstödd plundring vilket inte har så mycket med marknadsprocessen att göra. Marknaderna har intagits av dessa onaturliga kapital. Ljunggrens slagord i den här boken blir "Befria marknaden!"


Andra bloggar om
ekonomi
Johan Hakelius
Sten Ljunggren
Österrikiska skolan

Freakonomics

Freakonomics är en bra bok. Den tolkar ekonomiska studier som en sorts behaviourism - hur reagerar människor på stimuli? Ibland på ett lite överraskande sätt, därav titeln freakonomics.

Det är Levitt som har kommit på såna oväntade fakta som att grannens swimmingpool faktiskt är farligare än grannens revolver och att fri abort minskar brottsligheten i ett land. Ett orginal i ekonomins värld och och jag tänker när jag läser boken att detta lika gärna kunde ha kallats sociologi eller psykologi. Intressant är det iallafall.


Varför är vedertagna uppfattningar ofta felaktiga? Enligt Levitt så lever vi i en komplicerad värld där stora händelser kan ha avlägsna och svårupptäckta orsaker. Vi kan inte lita helt på experter för de använder sitt informationsövertag för att främja sina egna syften. "Ekonomiska" undersökningsmetoder är dock bra på att reda ut orsakssambanden, vilket ofta handlar om vilka incitament människor egentligen har att göra olika saker. Om moralen handlar om hur vi skulle vilja att världen fungerade, handlar ekonomin om hur den faktiskt fungerar.


Min invändning är att världen fungerar på bägge sätten. Jag tycker att saker sällan är på ena eller andra sättet utan ofta på bägge sätten. Det dolda sambandet är inte alltid sannare än det officiella sammanhanget. Det är bara två olika sidor av samma sak. (Keynes studerade nationalekonomin som ett sorts freakonomics. När alla sa att höga löner orsakade arbetslöshet så sa Keynes att låga löner orsakade arbetslöshet. Freakonomics liksom.)


Läs om hur Stålmannen besegrade Ku Klux Klan, eller om bröderna Winner och Loser och hur det gick för dem i livet. (ISBN: 91-7232-071-0)


Andra bloggar om

Freakonomics

ekonomi


ekonomisk-teori-bashing

"Up until the 1930s economics involved a great deal of mathematics and numbers, but almost all of this was either superficial or irrelevant. It was used, for the most part, to provide uselessly precise formulations and solutions to problems which were intrinsically vague. Economics found itself in a state similar to that of physics of the 17th century: still waiting for the development of an appropriate language in which to express and resolve its problems. While physics had found its language in the infinitesimal calculus, von Neumann proposed the language of game theory and a general equilibrium theory for economics." (*)

Tyvärr gjorde Neumann sin svagaste insats inom ekonomisk teori. (Game theory var visserligen en intressant ny vetenskap.) Läget inom nationalekonomin är ungefär som innan: en djävla massa matematik används på ett närmast vidskepligt sätt för att producera meningslöst exakta siffror på notoriskt oklara samband. Det är dock intressant att lägga märke till att läget tydligen har varit så i generationer. Den antropologiska stammen "nationalekonomer" har en ganska konservativ kultur.

Game theory dock har lett fram till en del intressanta teoretiska resultat och har påvisat fel hos neoklassiska ekonomiska teorier. Game theory har också via Decision theory och Prospect theory lett fram till Cumulative Prospect Theory som rentav tycks kunna vara praktiskt användbar. Men så har det också tagit flera decenniers forskning med avancerad matematik, datorsimuleringar och empiriska psykologiska studier innan teorierna ens började likna common sense. (Män är från Mars, kvinnor är från Venus och ekonomer är från Lilla Magellanska Molnet.)

CPT har ekvationer för att räkna med att människor bedömmer relativ förändring snarare än absolut tillstånd, att hon i hög grad värderar saker utifrån en jämförelse med andra människor, att hon övervärderar osannolika extremfall och undervärderar sannolika normalfall och att denna grundläggande relativism och subjektivism i människors värderingar gör att hon inte har blivit så värst mycket lyckligare av det senaste seklets tekniska och ekonomiska utveckling trots att hon i absoluta och objektiva termer har det mycket bättre ställt nu än för hundra år sedan.

Med lite tur så kanske ekonomisk teori kan bli en vetenskap snart.

andra bloggar om
vidskepelse
pseudovetenskap
antropologi
nationalekonomi

när arbetslösheten pekar rakt upp

"Post-Keynesians believe, along with others, that what many call Keynesianism is, in fact, a counterrevolution against the economics of Keynes."


Inom ekonomisk teori innebär philipskurvan ett negativt samband mellan arbetslöshet och inflation. Dvs man kan välja mellan att ha antingen hög arbetslöhet eller hög inflation. Under 1960-talet ansågs detta vara keynesianism trots att Keynes aldrig hade varit inblandad i philipskurvan. Philipskurvan var ett barn av den neoklassiska syntesen vilken innebar att man försökte inlemma vissa delar av keynesianism inom en neoklassisk ram.


I början av 70-talet så inträffade något som kallades stagflation, vilket innebar att både arbetslösheten och inflationen gick upp. Jämfört med senare siffror så var dock bägge talen låga, men då ansåg man att inget liknande hade hänt förut och att det som hände var illa. Philipskurvan stämde inte längre och följdaktligen så måste Keynes ha fel. Detta trots att Keynes aldrig hade varit med om att konstruera philipskurvan.


Sedan dök två herrar som hette Phelps och Friedman upp och sa att philipskurvan var fullständigt lodrät. Det fanns ett naturligt arbetslöshetstal, NAIRU, som det var fruktlöst att försöka påverka med politiska åtgärder och det viktigaste var istället att bekämpa inflationen. Eftersom philipskurvan var vertikal så skulle detta inte höja arbetslösheten. Om man istället försökte bekämpa arbetslösheten så skulle detta bara leda till ökad inflation.


Friedman blev mycket populär och hans ekonomiska politik började att tillämpas i Reagans USA, Thatchers Storbritannien och Pinochets Chile. Allteftersom neoklassisk makroekonomi blev på modet så blev Friedman mindre i ropet, men idag så har vinden vänt igen och rational expectations är inte lika hett längre. Även NAIRU har kritiserats t.ex i USA under 90-talet.


Hösten 2006 så får Phelps ekonomipriset. Ungefär samtidigt så dör både Friedman och Pinochet. Lustigt att Friedman och Pinochet dog så pass nära varandra. Nov 16 och dec 10. Tre veckor emellan. Samtidigt som Phelps får ekonomipriset.


Årets fredsprisvinnare fick priset för ett nytt ekonomiskt tänkande inom bankväsendet som i korthet gick ut på att fattiga människor kanske bara behöver små lån. Det kan tolkas som ett alternativt ekonomipris.


Andra bloggar om

Phelps

och

Edmund Phelps
och

Friedman

och

Milton Friedman
och

Pinochet

och

Augusto Pinochet


Scientia est potentia

Här har jag en intressant artikel som tar upp ekonomisk teori och historia under den moderna tiden.


Den moderna ekonomiska teorin sägs ofta börja med The wealth of nations även om det givetvis fanns en hel del skrivet innan dess. Smith beskriver Den Osyliga Handen och har en god tillit till att marknader balanserar sej av sej själva. Han skriver under goda ekonomiska tider.


Ett halvsekel senare upplever Marx dåliga ekonomiska tider och har en mycket sämre tillit till att marknader balanserar sej av sej själva.


Dessa två inställningar förenas på sätt och vis av Kondratiev som ser långa vågor i ekonomins utveckling. De sk. kondratievcyklerna brukar oftast vara ca 50 - 60 år långa. Smith levde under goda tider medan Marx formulerade sina ekonomiska åsikter under en dålig period och själv så levde Kondratiev under nästa lågvattenmärke, innefattande bl.a depressionen under 1930-talet.


Under 1930-talet så formulerade bl.a Keynes och andra teorier om hur en interventionistisk nationalstat inom sina egna gränser kunde motverka ekonomins sämsta sidor. En keynesiansk politik har fungerat ganska bra fram tills idag, men risken finns att den håller på att bli mindre tillämpbar.


Medan den tekniska utvecklingen förut har satt människor i arbete så gör istället utvecklingen av informationsteknologin att alltfler människor blir arbetslösa. Den tekniska utvecklingen har nu istället motsatt effekt mot förut.


Istället för arbete så är det kunskap som är det nya grundvärdet i den nya ekonomin. Det finns ingen färdigutvecklad teori om en ekonomi baserad på kunskapens värde.


Internet har också minskat vinstmarginalen på många varor. Genom ökat informationsflöde så blir konkurrensen hårdare och företagen får det allt svårare att göra sin vinst. Kapitalismen, vinst-ismen, är hotad, av: marknadsekonomi. Kanske har kontratievcyklerna stannat av, som har rullat åtminstone sen 1700-talet.

"What is at issue is not another labor-based long wave cresting again, or even of a Great Depression-like problem, possibly resolvable by another 'debt-wave'. It is the rise of a non-labor-based economy, based increasingly upon the accumulation and distribution of goods and services through largely through the flow of knowledge over the Web. This type of accumulation is very different from the labor-based accumulation defined by Marx. It is also radically different from the debt-based accumulation model, which eventually developed out of John Keynes's theories."


En fråga som immaterialrätt handlar inte enbart om att musiker och filmare ska kunna leva på sin produktion. Frågan hur framtidens ekonomi kommer att se ut har varken pirater eller antipirater löst, men det tycks vara de som diskuterar den.

Andra bloggar om
arbetslöshet
och
ekonomi
och
samhälle
och

politik
och
internet
och
fildelning
och
utbildning


Some serious fun

Vad är egentligen ett jobb?


Här är två blogginlägg som jag råkade läsa efter varandra:

Varför jobba när allt är gratis?


Fair Play - Ett uttryck för modernitetsångest?


Själv är jag trygghetsnarkoman.
Jag jobbar mer än jag egentligen behöver.
Jag skapar mindre än jag egentligen behöver.

Andra bloggar om
nytta
och
nöje


Kungen av kaos gör börsen en björntjänst

Börsteorin är ganska ny. Det finns inget teoretiskt verk innan 1900. 2003 visade en empirisk studie att börsmäklare bäst beskrevs som kaotiska. Inga andra matematiska modeller beskrev dem bättre. Detta råkar också vara den äldsta, ursprungliga börsteorin. Under den tidiga perioden så såg många teoretiker finansmarknaderna som blotta "kasinos" och inga riktiga "marknader".

John Burr Williams var bland de första som 1938 ifrågasatte kasinotolkningen av finansmarknaden. Hans insats ledde till "Modern Portofolio Theory". En annan teori skapades 1976 av Stephen A Ross; Arbitrage Pricing Theory: enligt den så handlar allt om att köpa billigt och sälja dyrt när man ser att tillfälle erbjuds.

Annars så är det teorierna kring prissättningen som är intressanta. Bakgrunden är att ett flertal empiriska undersökningar verkade visa att prisutvecklingen på värdepapper var oförutsägbar, slumpmässig, stokastisk, kaotisk.

Är då börsen bara ett kasino där tur är det enda som gäller? Kanske inte. Kanske är problemet inte att börsen fungerar sämre än vad den borde. Efficient Market Hypothesis är rakt motsatt kritik - att problemet med börsen är att den fungerar lika bra i praktiken som i teorin och att ingen kan göra någon vinst utan ren tur eller genom att fuska. Att detta skulle vara en konsekvens av en perfekt fungerande börshandel var oväntat. Alla börshandlare i världen påstår sej ha ett visst mått av skicklighet i sitt yrke.

Kungen av kaos är vad jag här kallar Mandelbrot som annars är mest känd för att ha populariserat kaosforskningen och upptäckt mandelbrotfraktalen. Men innan dess så forskade han bl.a i ekonomi och finansteori. Han har ett finger med i Efficient Market Hypothesis som annars Fama brukar få huvudäran för. Även Paul A Samuelson bör nämnas, och Bachelier.

Man köper ett värdepapper för att man tror att man kommer att kunna sälja det dyrare inom en nära eller mer avlägsen framtid. Priset på värdepappret sätts av marknaden. Marknaden försöker räkna ut även vad värdepappret kommer att kosta i framtiden. Om marknaden har rätt så kommer du inte att kunna sälja dyrare och inte att göra någon vinst. Ingen vill sälja sina papper till dej om dom tror att det finns vinst kvar i dem. Värdepappershandel förutsätter att du tror att du är smartare än marknaden - dvs alla andra som handlar med värdepapper. Priset är redan det rätta och du har fel som tror att det borde vara högre.

Tydligen har detta lett till mycket debatterande. Man bör nog vända på det hela och säga att skälet till att det går att göra en vinst på marknaden är att marknaden inte fungerar perfekt.

"Many novice investors are surprised to learn that a tremendous amount of evidence supports the efficient market hypothesis."

"However, its important to realize that a majority of active managers in a given market will underperform the appropriate benchmark in the long run whether markets are or are not efficient. This is because active management is a zero-sum game in which the only way a participant can profit is for another less fortunate active participant to lose. However, when costs are added, even marginally successful active managers may underperform."

Bägge citaten härifrån.

Även om mycket talar för EMH så finns det tydligen även exempel på undantag. Man lyckas t.ex nämna hela 3 (!) handlare som över lång tid har lyckats bättre än genomsnittet.

Studerar man de anomalier som nämns så tycks alla (?) grundas i att människor inte är perfekta homo economicus. Det som framgångsrika mäklare utnyttjar är inte så mycket värdepapprenas fördelar som andra mäklares brister. Kring detta har behavioral finance uppstått.

Fama vill hävda att inkompetenta mäklare som beskrivs av behavioural finance kommer att falla ur börshandeln om de inte kan anpassa sej och att EMH beskriver hur marknaden utvecklar sej på längre sikt.

I så fall så skulle ju vinstmöjligheterna med tiden minska mot noll på börsen.

Och i så fall så skulle börsen med tiden komma att upphöva.

Så länge som börsen finns kvar så kan man anta att det finns många mindre framgångrika handlare som de få framgångsrika handlarna lever av.

Andra bloggar om
ekonomi

Fisher och Clark

Jag och Framtidstanken utbytte några korta tankar om framtida sysselsättningar och han hypade upplevelseindustrin som det stora framtidshoppet.

Vi talade kort om övergången från industrisamhället till informationsamhället och han ansåg inte servicesektorn vara mycket att hoppas på.

Jag kom sen att tänka på Fisher och Clark, två ekonomer som har lagt fram en utvecklingsmodell bestående av tre steg. De talar om primär, sekundär och tertiär produktion. (Enklare.)

Tanken är att när den primära produktionen är väl utvecklad så börjar det bli resurser över till sekundär produktion osv. Alla tre produktionsformerna har alltid funnits så länge som det har funnits ett samhälle men tyngdpunkten har alltså förskjutits från primär till sekundär och till tertiär.

Primär produktion innebär att man tar nånting från naturen. Detta motsvarar människans långa historia som jordbrukare.

Sekundär produktion innebär att man omformar det man tagit från naturen. Detta motsvarar människans kortare historia i industrisamhället.

Tertiär produktion innebär att man underlättar primär och sekundär produktion med annan produktion som inte tar eller omformar något från naturen. Administration, juridik, utbildning eller underhållning kan vara exempel på det. Detta motsvarar service- och informationssamhällets korta historia.

denna sida om Zambias ekonomi så anmärker de att vissa länder har fått en stor turismindustri utan att passera det industriella stadiet. En intressant anmärkning men det beror ju på att turisterna kommer från andra länder som har gått igenom alla tre faserna.

Man varnar också för att turismen är en ombytlig och osäker bransch. Jag kan tänka mej att det nog kan gälla för upplevelseindustrin i stort. Svenska avfolkningsbygder försöker att förvandla sej till upplevelser allt vad dom orkar. Medan våra primära behov av föda och skydd är ganska monotona så innebär underhållning inte sällan omväxling.

(Dessutom finns det en teori om en kvartiär produktion men det hör ihop med en helt annan teori, också ganska intressant, som får vänta till en annan dag; nämligen en p2p-ideologi.)

Andra bloggar om
turism
nationalekonomiSå vad jobbar du med?

Framtidstanken har ett intressant inlägg om "2000talets råvaror"

Jag har ju tidigare frågat vad som händer med lönearbetet när automatiseringen når nya höjder i det nya århundradet.

"Maskiner kommer att kunna bygga allt som en människa kan bygga. Fast bättre och snabbare. Automatiseringen når sitt klimax.

Så vad händer med lönearbetet?"

Det här en intressant början till ett svar.
Han frågar "hur ska vi livnära oss?" och det kan tolkas på minst två olika sätt; antingen "hur ska människor producera sina förnödenheter" eller "hur ska jag förtjäna min lön?"
Eftersom automatiseringen och övrig teknikutveckling gör den första frågan alltmindre trängande så är det istället den andra frågan som verkar vara aktuell. Detta märks t.ex genom att "underhållning" är det första exemplet som han nämner.

Det fanns en tid när alla behövde arbeta för att överleva. Så är det inte idag. Idag kan t.ex mat produceras mycket snabbt och billigt och lämnar mycket tid och energi åt att göra andra saker. Så är det med alla nödvändigheter. Åenasidan så har den tekniska utvecklingen gjort vår produktion av varor mer effektiv är någonsin förut, åandrasidan så fortsätter den globala överbefolkningen vilket inte gör nånting bättre. Ännu så finns det mat nog att mätta alla människor på jorden och skälet till att en tredjedel av mänskligheten äter mindre än vad de borde är enbart en felaktig fördelning. Globalt sett är övervikt ett lika stort folkhälsoproblem som undernäring. Men befolkningsökningen kan naturligtvis inte fortsätta.


En sak som ofta försvinner är att innan man pratade om övergången från industrisamhället till informationssamhället så pratade man om övergången från industrisamhället till servicesamhället. Alltfärre jobbade i industrisektorn och alltfler i servicesektorn. Jag tror att debatten framförallt hörde 1970-talet till. Till servicesektorn så hör framförallt skola, vård och omsorg.

Starcks exempel verkar också alla handla om att boosta individen. Jag tror att bortom individualismen kommer det att finnas ett behov av att ingå i ett större sammanhang.

Tilläggas kan att Habermas anger "mening" som en bristvara i det globala informationsamhället, medan "värde" var den industriella modernismens bristvara, dvs fabriken födde nihilism medan det glättiga surfandet mellan nätnoder ger oss informationsöverflöd och meningslöshet.

Ett samhälle behöver integrera sina medborgare så att de känner sej delaktiga och behövda. Ofta sker detta per automatik (katallaxi) men inte alltid. Var ska dumskallarna göra i ett service- och informationsamhälle? Man blir så lätt överflödig i överflödet.


Vad har du att sälja? Stand up comedy? Postmoderna installationer? Kinky sex? Dina sorger på parad?Andra bloggar om
framtiden
arbete

Vi under skatter dignar ner

Nordling argumenterar mot den svenska skattenivån på sin blogg "Skattepolitik och samhällsfilosofi".
Det är konstigt hur olika man kan bedömma en uppgift utifrån olika värderingsgrunder.
Nordling analyserar en populariserad framställning om skatterna och försöker hitta komprometterande uppgifter. Det visar sig bl.a att under ett helt liv så är de genomsnittliga inkomstskillnaderna endast 18% efter skatt m.m.

Ett argument han trycker på är detta:

"En riktig genomsnittsinkomsttagare är dock inte en person som betalar mera i skatt än han eller hon får tillbaka som offentliga tjänster eller transfereringar. Det är bara en minoritet som är nettoförlorare på skatterna och den offentliga sektorn. Man kan från Långtidsutredningens rapport SOU 2003:110 grovt beräkna att det är ungefär en tredjedel av medborgarna som är förlorare på systemet."

Nordling tycker att detta är ett argument mot det svenska skattesystemet. Själv tycker jag att detta är ett argument för det svenska skattesystemet (om det nu är sant vilket jag inte ids undersöka).

Han skriver även om vart skatterna går att det mesta kommer tillbaka till dej:

"Resten, eller endast 18 procent, betalas in utan att komma tillbaka och utgör genuin omfördelning, vilket sägs visa att systemet mest omfördelar under livscykeln för samma individ. (Sanningen är istället att medianpersonen vinner något istället för att förlora 18%.)"

Varför kommer vi då fram till olika värderingar? Fundera på det du och fundera också på vad du tycker: är det bra eller dåligt om majoriteten får tillbaks mer än de betalar in i skatt?

Andra bloggar om
skatter

Månfärder åt landets pensionärer

Vänsterpartiets kongress är över. Jag tänker inte skriva så mycket alls om den utan bara konstatera att det mest kontroversiella politiska förslaget var att anställa 200 000 i offentlig sektor. Både liberaler och en del vänsterpartister ansåg detta vara högst orealistiskt. Det skulle kosta alldeles för mycket.

Det tror jag inte att det skulle göra. Jag ska försöka förklara enkelt.

Kort sagt: ju fler som arbetar, desto rikare blir Sverige. Att anställa 200 000 i offentlig sektor är alltså inte en utgift utan en inkomst.

Visst, de 200 000 ska ha lön som betalas av skattebetalarna men skattebetalarna betalar redan idag pengar till dessa personer, som skattebetalarna, svenska folket, inte får nånting för alls, utom arbetslöshet.

Hur mycket dyrare blir det att ge dessa personer lön istället för bidrag? Förslaget kan för argumentationens skull sägas kosta ca 50 miljarder kronor. (Detta är högt räknat. Antagligen blir det närmare 40 miljarder.)

Hur mycket måste man höja skatterna för att finansiera detta? 2005 gick det offentliga budgeten med 37 miljarder i överskott. Detta var alltså pengar som togs in och sedan inte användes till något alls. Om dessa skattemedel faktiskt skulle få göra någon nytta så skulle 13 miljarder behövas betalas med höjda skatter. Skattekvoten är idag 50,4% av BNP och skulle behöva höjas med ytterliggare 0,4% till 50,8%. Som jämförelse kan nämnas att år 2000 var skattekvoten ca 53% av BNP.

Till på köpet så brukar människor som jobbar faktiskt åstakomma saker. Om så många anställs inom skola vård och omsorg, för att nu ta de områden där behovet är som störst, så kan vi faktiskt förvänta oss bättre skola vård och omsorg än idag. Till skillnad från idag så kommer övriga skattebetalare faktiskt att få något för de pengar som går till dessa människor.

Som grädde på moset så kommer de psykosociala och psykosomatiska problemen antagligen att minska hos de som får jobb.

Och om de får högre inkomst så kommer de antagligen att konsumera mer, vilket främjar tillväxten i Sveriges ekonomi.

Förslaget innebär en inkomst eftersom den totala samhällsvinsten troligen kommer att kunna värderas mycket högre än 50 miljarder.

Jag ställer mej alltså i den här frågan på samma sida som "traditionalisterna" i Vänsterpartiet. Om de är orealistiska så är det inte i ekonomiska frågor utan i politisk naivitet. Siffrorna har jag hämtat från
den här artikeln av Daniel Ankarloo. Posttiteln kommer härifrån.

Eftersom detta innebär att jag just har hamnat i ett fack så kommer jag för att motverka detta snart att skriva om några borgerliga politiska förslag som jag gillar.

Andra bloggar om
ekonomi
arbetslöshet
vänsterpartiet

Jubelåret 2005

G8-gruppen har beslutat sig att avskriva 40 miljarder dollar i skulder för 18 av världens fattigaste länder. Ett krav är att pengar satsas av länderna på sjukvård och utbildning. Sedan kan ytterliggare 44 länder komma ifråga. Ländernas reaktioner är försiktigt positiva, man vill bara inte att detta påverkar framtida u-lands-bidrag. Även världsbankens nytillsatte chef uttrycker sitt gillande.

Det är detta som Jubelårsrörelsen länge har kämpat för. Man har velat ha en total skuldavskrivning, liksom det hos judarna i antiken fanns ett jubelår vart 50-nde år då alla skulder avskrevs. Man drev bl.a år 2000 som ett önskat jubelår.

Jag tycker att en skuldavskrivning länge har varit självklar och nödvändig. Varför ska världens fattigaste länder betala miljardbelopp till världens rikaste länder istälet för att satsa på utbildning och sjukvårdför den egna befolkningen? En annan fråga är hur dessa påstådda skulder egentligen skulle ha uppstått. Är det nån som vet?

Även om det är fantastiskt att en skuldavskrivning nu äntligen verkar äga rum så är det rätt lite, rätt sent. Det pågår redan en katastrof i Afrika där 14 av de 18 länderna ligger, i.o.m. att AIDS-epidemin kommer att utplåna stora delar av befolkningen i södra Afrika. Detta sker redan. Att satsa på sjukvård och utbildning nu är inte längre i elfte timmen, tyvärr.

Inte så många sjukskrivningar

Svd upplyser om att svenska sjukskrivningarna inte är speciellt många alls, jämförelsevis.

Vad jag undra är varför inga andra tidningar verkar skriva om detta, varför Svd? känns inte det lite tvärtom? Är det inte arbetsgivarnas organisationer och moderaterna som hävdar att Sverige har höga sjukskrivningstal, borde inte t.ex Aftonbladet ha det som en förstasidesnyhet att sjukskrivningarna faktiskt inte var så många trots allt? Kan någon förklara detta för mej? Kanske är det för att "internationella företag tvekar att investera i Sverige" som SvD avslöjar den sanna bilden. Men varför basunerar ingen annan ut detta?

Tidigare inlägg