Från Aristoteles till internet

Logik har studerats av bl.a indier, araber och även av gamle Aristoteles. Han sammanfattade syllogismläran som under årtusenden var kärnan i logiken som den lärdes ut.

Det var först med Boole som forskningen i logik gjorde något
framsteg efter Aristoteles.

Trots att datorer inte fanns på Booles tid så har han i efterhand kommit att betraktas som en av datalogins grundare. Boolesk algebra är nämligen grunden för all modern datoraritmetik.

Ca 70 år efter Boole så upptäckte Claude Shannon boolesk algebra när han läste en filosofikurs. Shannon visade senare hur boolesk algebra kunde optimera designen av system av elektromekaniska kretsar som användes i telefonkopplingsstationer. Han visade också hur kopplingskretsar kunde lösa booleska algebrauppgifter. Att låta elektriska kretsar lösa logiska problem är grundidén i alla digitala datorer idag. Hade inte Boole funnits så hade någon annan behövt göra hans jobb.

Efter Boole så har den moderna logiken blivit en matematisk logik och betraktas ofta som en del av matematiken. Matematisk logik är också mycket nära relaterat med datorvetenskap.

På denna uppställning ur en föreläsning så kan man se hur olika sorters logik är besläktade med olika sorters programspråk/funktioner.

More than a coincidence?
second-order logic       polymorphism     Java
                                         Milner
modal logic                    monads                XML
                                         Moggi,Buneman
classical logic               continuations       Links
                                         Plotkin


Samma författare påstår här att logiska bevis kan betraktas som en sorts program: Proofs are programs.


Java, xml och länkar är element i internet, och det är där vi idag har hamnat när vi har följt forskningstraditionen efter Aristoteles Organon.


andra bloggar om
logik
filosofi
matematik och logik
datavetenskap

My style is di bom digi bom di deng di deng digigi

Influensan håller på att ge med sej. Sommaren börjar närma sej. Summertime when the living is easy, liksom. Man ska inte överarbeta saker. Se t.ex den här "tokroliga" och "myssexiga" videon av Robyn. Varken speciellt rolig eller sexig. Men det är gulligt att hon försöker.

Då tycker jag att den här inte så genomtänkta och genomarbetade videon funkar bättre. Under sommaren brukar besöksantalet sjunka rätt rejält och ska sanningen fram så brukar jag också ha annat för mej än att blogga. Så som i fjol så tänker jag ta ett sommaruppehåll, snart.

andra bloggar om
sommar
Robyn
paus

Pengar som gräs

Pengar som gräs - sex, droger och svart arbetskraft
(Reefer madness, 2003)
ISBN 91-7037-144-X
av Eric Schlosser, författaren till Snabbmatslandet, som jag tidigare har nämnt.

I ekonomins marginaler hittar man marginalexistenserna, såna som med nöd och näppe accepteras i ett land, ibland precis innanför lagen, ibland precis utanför.

Schlosser hanterar tre olika ämnen i den här boken. Först tittar han på cannabismarknaden i USA. Sen undersöker han den stora arbetskraften av illegala immigranter och sist så studerar han porrindustrin.

Det finns en enorm efterfrågan i USA, efter marijuana, mexikanska jordgubbsplockare och billig porr. En stor del av amerikanska folket tycks vara för dessa verksamheter, även om det officiellt är svårt att stå upp och försvara. Dock finns här mycket pengar att tjäna.

Detta är en tid med en stor svart marknad i USA. Tidigare har det funnits under förbudstiden när ganstersyndikat levde av att leverera förbjuden alkohol, och under andra världskriget när många varor var ransonerade. Han påpekar i förbigående att EU har en minst lika stor svart sektor som USA.

Schlosser diskuterar också inlednings- och avslutningsvis Adam Smiths idé om den osynliga handen. Han verkar kluven och skriver att han är mer pragmatiker än idealist. USA har aldrig varit någon fri marknads utopi. I praktiken har t.ex stora statliga projekt alltid spelat en viktigt roll i ekonomin. Inte heller Adam Smith är fullt så marknadsvänlig om man läser honom i orginal, som man ofta tror. Han varnar t.ex för maktkoncentration i producentledet.

Ändå är det så att marknaden tycks ha ett eget liv. En marknad som förbjuds försvinner inte utan går under jorden. Ju större den svarta och grå sektorn är desto större problem har en nation. Inte med att folket är kriminellt utan med att en stor del av folket är kriminaliserat.

På det hela taget kommer han fram till att även om ingen av verksamheterna är helt igenom lycklig och enkel så vore en legalisering och acceptans en bättre väg att minimera problemen än dagens moralbaserade fördömande och förbud.

Andra bloggar om
böcker
litteratur
läsning
ekonomi
moral

Kön och våld

I såväl krigs- som fredstid så är män mera utsatta för våld än vad kvinnor är. Detta gäller alla åldersgrupper och samhällsgrupper.

Det tycks finnas en psykologisk spärr mot att utsätta kvinnor för våld, vare sig den nu är medfödd eller inlärd.

Partnermisshandel förekommer även inom enkönade partnerskap, även mellan lesbiska kvinnor. Det verkar som om det förekommer i ungefär samma omfattning som inom heteroförhållanden.

Kvinnors misshandel av män är i stort sett helt okänt, men verkar vara ett mycket större problem än vad man skulle kunna tro. Det finns uppgifter om att kvinnor misshandlar män i lika hög grad som tvärtom.

Det finns tydliga riskgrupper för misshandlande män och misshandlade kvinnor. Bägge tenderar att vara lågutbildade och lågavlönade, ofta finns det alkoholism med i bilden och mannen har ofta ett kriminellt förflutet. Psykisk störning och invandrarbakgrund är också överrepresenterat.
Män som misshandlar kvinnor är ofta av utländsk härkomst, låginkomsttagare eller arbetslösa, alkoholiserade och berusade vid tillfället, med kriminellt förflutet och ofta med någon psykisk diagnos.
Kvinnor som misshandlar män har också liknande tendenser som männen men i mindre utpräglad grad och är relativt sett normalare.

I gruppen heterosexuella parförhållanden initierar kvinnor lika ofta som män våld.

Män är starkare men kvinnor använder oftare något vapen eller tillhygge.

Inom lesbiska förhållanden verkar våld vara lika vanligt som inom heterosexuella förhållanden.
Inom homosexuella förhållanden verkar det vara mindre vanligt.

Misshandeln av kvinnorna verkar nästan jämt utlösas i situationer av ömsesidig provokation. När män misshandlar män är de ofta främlingar. Män misshandlar nästan aldrig okända kvinnor utan våldet förekommer som en del av en maktkamp inom ett förhållande.

När likheten och jämlikheten mellan könen ökar så ökar också kvinnornas brottslighet. Även våldsbrott. Männens kraftiga överrepresentation på fängelserna kan alltså inte enbart förklaras med testosteronstinna gener.

Över 90% av alla som sitter i fängelse är män. Trenden är dock att fler kvinnor döms till fängelse. De våldsamma brotten av kvinnor verkar öka.

Kvinnor döms oftare till mildare domar eller vård än män för samma typ av brott. Kvinnliga domare dömde vid en undersökning kvinnliga brottslingar hårdare än manliga domare.

Män som griper till våld mot kvinnor sägs ofta vara maktlösa män, och 4/5 slutar slå när de får "hjälp att verbalisera sej".

Något som är ett större problem än våldet mot kvinnor är rädslan för våld hos kvinnor. Eftersom denna rädsla är oproportionerlig relativt det verkliga hotet så bör de viktigaste åtgärderna inte bli att ytterliggare bekämpa våldet utan snarare informationskampanjer om att hotet mot kvinnorna är betydligt överdrivet.

Det våld mot kvinnor som beskrivs tydligast och mest utförligt i media är det avvikande. När kvinnan är mer oskyldig, när våldet är grövre, när barnen drabbas. Då blir det stora rubriker och reportage och man får intrycket av att detta skulle vara representativt.

I sexualbrottsmål så verkar det många gånger ha förekommit omvänd bevisföring. Dvs man tror på vad kvinnan säger utan bevis men man tror inte på mannen utan bevis när han säger att han är oskyldig.

Alla män är potentiella våldtäktsmän men alla människor är också potentiella mördare. Under tillräckligt extrema situationer skulle nog vem som helst kunna mörda. De flesta män befinner sig dock väldigt långt från att kunna begå någon våldtäkt.

Vad gäller behandlingen för återfallsvåldtäktsmän så verkar kemisk "kastrering" vara effektivare än enbart samtalsterapi. Kanske ligger det något sexuellt i våldtäkter trots allt och kanske sex och våld inte behöver utesluta varandra. Testosteron gör ju en både aggressiv och kåt. Både män och kvinnor.

Hur återhämtar sig offren? Det är väldigt olika. De fysiska skadorna är sällan långvariga. De psykiska skadorna kan sitta i hela livet.

Det är väldig viktigt med en god terapi som hjälper offren att läka, släppa taget, förlåta och gå vidare med sina liv. Att fokusera på skadan, rädslan och hatet förvärrar troligen problemen för offren.

De flesta kan börja jobba dagen efter en våldtäkt, vilket inte betyder att de är helt återställda. Efter ett halvår visar 4/5 inga tecken på trauma längre. 

4/5 är bekanta till kvinnan, i hemmet, oftast pojkvänner eller tidigare pojkvänner. Dessa utgör en bred gråzon och är sällan självklara våldtäkter.

12% är överfallsvåldtäkter. Nästan alla offer för överfallsvåldtäkter är i tjugoårsåldern, och överfallsvåldtäkter sker nästan uteslutande nätterna mellan fredag och lördag och mellan lördag och söndag.

Rädslan för våldtäkter är ett större problem än våldtäkter.

På hösten -05 rapporteras om en "våg av våldtäkter" (20% ökning) vilken dock kan förklaras av att juridiska definitionen av våldtäkt har ändrats och breddats.


empirisk matematik (2)

"Physical insights about Calabi-Yau manifolds, especially mirror symmetry, led to tremendous progress in pure mathematics."

Matematiker utvecklar nya typer av matematik ur tomma intet och gamla former av matematik. Dessa nya former av matematik visar sej ibland gå att använda praktiskt, t.ex för att beskriva nya former av fysik. 
Visst låter det ganska vettigt? Men ibland så är det inte alls så.

Inom strängteori och m-teori så har fysikerna flera gånger förekommit matematikerna.  1988 gjorde några fysiker, (Dixon, Lerche, Vafa, Warner) en iaktagelse om att olika
Calabi-Yau-former skulle kunna ge samma fysika resultat. Först i efterhand har matematiker konstaterat att olika Calabi-Yau-former kan ha en matematisk spegelsymmetri som kan förklara detta.

Matematikerna försöker ännu att utveckla en matematisk förklaring varför spegelsymmetrin inom calabi-yau rummen existerar.

Brian Greene utvecklade en teori om bristningar i rumtidväven, som handlade om Calabi-Yau-former och hans tillämpade matematik för fysisk forskning kunde sedan översättas till ren matematisk grundforskning. (s.333) Brian Greene som personligen var en av fysikerna som var med och influerade matematiken beskriver händelserna i sin utsökta bok Ett utsökt universum (s.315 -346).

Sålänge som strängteorin krävde 10 dimensioner var calabi-yau-rummen intressanta men när strängteoretikerna började luta åt 11 dimensioner så handlar det egentligen om Joyce manifolds, som är sju-dimensionella och kan förklara de saknade sju dimensionerna mellan de fyra vi upplever och de 11 som ska finnas.

Manifold är t.ex sfärer eller torsos, dvs munkar eller badringar. Sfärer har noll hål och munkar har ett hål. Antalet hål kallas genus och kan vara hur stort som helst. Detta är topologins grunder.

Dessa manifolds kan nu studeras i högre dimensioner. En fyrdimensionell sfär t.ex. Eller en sexdimensionell genus-3-manifold, som jag tror är ett calabi-yau-rum. Att det finns tre familjer av elementarpartiklar kan vara kopplat till tre "hål" i calabi-yau-rummet.

Joyce manifolds är exempel på en sju-dimensionell riemann-manifold. Riemann var ju aktuell i min förra post om empirisk matematik. Einstein beskrev universum som en riemann-sfär, alltså en sorts 4-dimensionell riemann-manifold. På en riemannsfär så blir en rak linje som dras ut tillräckligt långt sluten, som en horisont, en geodesic. Föreställ dej nu detta i sju dimensioner.

Joyce själv beskriver sin forskning ganska kortfattat och lättillgängligt här:
"Much to mathematicians' surprise, the conjectures seem to be true."

Andra bloggar om
matematik
fysik
filosofi


utanför

Det rapporteras att en del ungdomar med etnisk bakgrund har kommit på kant med det svenska samhället, oklart hur många. I den mån vissa radikala muslimer ifrågasätter demokratiska värden, upplysningsidealen eller de mänskliga rättigheterna så skall visserligen deras rätt till bl.a åsikts och yttrandefrihet respekteras men samtidigt så måste de hindras att få något vidare inflytande i samhället, ungefär som fascister och nazister. Det bästa sättet att integrera första och andragenerationsinvandrare är att de dem ett jobb.

Tyvärr har Sverige hög arbetslöshet och det kommer nog inte att förändras i första taget. Anders Borg har mindre inflytande än
den internationella konjunkturen. Alliansen har tagit på sej en svår uppgift. Så hur ska man istället integrera de som känner utanförskap, kanske till den grad att de börjar ifrågasätta det svenska samhällets grundpelare, som demokrati och upplysningsideal?

Detta är en av marknadsliberalernas svagaste punkter. De "tror på människan". Jag känner mej mer luttrad. Den snabbaste och enklaste lösningen tror jag är offentliga jobb. De etniska problemen är till stor del en bieffekt av arbetslösheten.

Om man istället vill att "marknaden" ska lösa problemen, med minimal offentlig inblandning, så får man nog avreglera en del och sänka ersättningsnivåerna. De sämsta jobben kommer i första hand att befolkas av invandrare, svenskar med etnisk bakgrund, eller vad nu pk-termen kan vara . Kanske vore det trots allt bättre än vad som har varit hittills.

Andra bloggar om
samhälle
invandring
integration
arbetslöshet
arbetsmarknadspolitik

empirisk matematik (del ett)

Matematik sägs vara en apriorivetenskap, kanske t.o.m. den enda apriorivetenskapen, och med det menas att den är en ren skrivbordprodukt och att man som matematiker aldrig behöver gå ut i världen och undersöka den med sina egna sinnen. Det är fullständigt onödigt att mäta volymen i en kub med sidan en decimeter och konstatera att det blir en kubikdecimeter. Det säger sej självt. Traditionellt brukar logik även anses vara en apriorivetenskap, men det är möjligt att logik i själva verket är en del av matematiken.

På senare tid har det dock hänt en del saker som har problematiserat matematikens ställning som ren apriorivetenskap. Kanske började det redan med Euklides
parallellaxiom. Det har aldrig haft samma självklara ställning som de första fyra axiomen i hans Elementa. Genom århundraden har matematiker gjort olika försök att bättra på parallellaxiomet.

Det var dock först Gauss, framstående inom både matematik och fysik som gav sej på galenskapen att rent fysisk mäta vinkelsumman i en triangel för att se om det verkligen blev 180 grader. På papperet blev det visserligen det, men det skulle ju kunna finnas en liten avvikelse som bara kunde upptäckas på en riktigt stor triangel. Så Gauss mäter vinklarna mellan tre bergstoppar i Hartz, och kommer fram till att det blir 180 grader. Dock finns det en liten felmarginal, som det tenderar att göra när man ägnar sej åt empiri.

Detta kan låta som en galen övning men faktum är att Einstein skulle ha sagt att Gauss triangel bara var för liten. Ju större triangel vi har desto större vinkelsumma har den. Enligt Einstein så är nämligen universum en Riemannsfär. Riemann, elev till Gauss, var en av de matematiker som upptäckte den icke-euklidiska geometrin, där det antingen finns noll vinklar som gör linjer parallella, eller fler än en parallell vinkel. Riemanns geometri saknar parallella vinklar vilket gör att alla linjer möts till sist om de dras ut tillräckligt långt. Euklides parallellaxiom hade visat sej bara vara ett av flera alternativ.

Såsom redan Gauss anade så innebär detta att man kan bedömma universums form genom att mäta vinkelsumman i en triangel. När Einstein skapade sin Relativitetsteori så använde han sej av riemannsk matematik, med följden att han beskrev en riemannsk fysik för en riemannskt universum. Idga är det snarast en öppen fråga exakt vilken fom vårt universum har och vilken geometri som i sista hand är den rätta för detta universum.

I sin "Kritik av det rena förnuftet" så hade Kant hävdat att tid och rum var apriori-intuitioner. 
Påståendet  
"two straight lines can neither contain any space nor, consequently, form a figure"
är sant men omöjligt att bevisa analytiskt, hävdar han.

Det är ett exempel på ett syntetiskt-apriori-påstående. Geometrin utforskar vår aprioriintuition av rummets egenskaper. Hade vi ingen apriori-intuition så vore geometri en empirisk vetenskap och geometriska påståenden vore inte universella. Han antar dessutom att universum antingen är ändligt eller oändligt. Inte heller detta är enkelt sant i ett icke-euklidiskt universum.andra bloggar om
matematik
filosofi

Gör ingen pudel


If you wind up with a boring, miserable life because you listened to your mom, your dad, your teacher, your priest or some guy on TV telling you how to do your shit, then YOU DESERVE IT

Zappa var ett geni som hade en hatkärlek till den skräpkultur som han var dömd att verka inom. På omslaget till "Absolutely free" ser man en trafikstockning där människor sitter fast i sina bilar. Han använder ofta pudeln som symbol. Pudeln är ett skrattretande djur som visar vad som kan hända om man inte säger nej ibland, men även pudlar biter ibland ifrån i Zappas texter.

Han var libertarian, men ogillade internationella megakoncerner. Trots att han var starkt antiauktoritär och ständigt eftersträvade att vara en outsider så kallade han sej själv  "konservativ". Kanske ska han ses som en glad cyniker. Han parodiserade såväl etablisemanget som alternativrörelserna. Han var vän med Matt Groening, mannen bakom Simpsons och Futurama. Han ogillade att andra bestämde över honom men tycks ha haft en mycket hög grad av kontroll över sitt eget arbete.

Den mest ambitiösa boken om Zappa, The Dialectics of poodle play, gör en analys utifrån ett engelskt akademiskt marxistiskt perspektiv som definitivt inte var Zappas eget. Författaren tycker att Zappa vill blanda högt och lågt inom kulturen och tolkar detta som en kritik av klassamhället.

Visserligen kritiserar Zappa kommersialism, men det gör honom inte till någon sorts vänsterteoretiker. Han kritiserar även hantverkare, homosexuella, kvinnor, hippies, fackföreningar och annat, vilket i boken "dialectics" beskrivs som paradoxalt. Ur Zappas eget perspektiv var det säkert inte paradoxalt.

"In every language, the first word after "Mama!" that every kid learns to say is "Mine!" A system that doesn't allow ownership, that doesn't allow you to say "Mine!" when you grow up, has -- to put it mildly -- a fatal design flaw.
From the time Mr. Developing Nation was forced to read The Little Red Book in exchange for a blob of rice, till the time he figured out that waiting in line for a loaf of pumpernickel was boring as fuck, took about three generations....
Decades of indoctrination, manipulation, censorship and KGB excursions haven't altered this fact: People want a piece of their own little Something-or-Other, and, if they don't get it, have a tendency to initiate counterrevolution."

Musikaliskt så hade han en mycket hög grad av kontroll. Det fanns ställen för improvisation i hans kompositioner, men det mesta som låter vilt och galet är detaljerat uttänkt. Under senare delen av sin karriär mixade han samman inspelad musik från olika låtar vid olika framträdanden till nya kombinationer, vilket tyder på en hög grad av analytisk medvetenhet om sin egen musik.

Freak Out! var popvärldens första konceptalbum och näst första dubbelalbum. Han hann ge ut två konceptalbum innan Beatles gav ut Sgt. Pepper som fortfarande ibland nämns som världens första konceptplatta. McCartney har senare sagt att de fick idén från Zappa. Mera storslaget så menar Zappa att allt han har gjort hänger samman som ett enda sort konceptkonstverk. Detta är antagligen sant och gör honom isåfall unik.

Zappa har sarkastiskt humoristiska texter, han spelar progressiv rock influerad av fusion, fast innan fusion fanns.
Han var erkänt duktig gitarrist och improvisatör. Dessutom klassisk kompositör av modernistiska stycken för symfoniorkester. Kompis med Vaclav Havel.

"The whole foundation of Christianity is based on the idea that intellectualism is the work of the Devil. Remember the apple on the tree? Okay, it was the Tree of Knowledge. "You eat this apple, you're going to be as smart as God. We can't have that."

Han var intelligent. Det cirkulerar några IQ-uppgifter på internet. Allt mellan 140 och 240 har nämnts.
Hans favoritmat var "anything, fried" och han kedjerökte. Dog av cancer 52 år gammal.

Andra bloggar om
Frank Zappa
Zappa
musik

metafysik och metamatematik

Ibland undrar folk hur matematiken kan ha en sån mystisk förklarande förmåga när den bara är symbollekar på papper.

En förklaring kan vara att matematiken egentligen är identisk med all ordning öht. Det finns ingen ordning som inte kan beskrivas matematiskt. Och något som kan beskrivas med röd färg kan också i sej sägas vara rött.

Matematik ser ut som tom formalism tills man upptäcker att verkligheten i sej verkar vara matematisk. Då blir matematiken någon sorts protofysik. Ordning ingår i själva definitionen av verklighet.

Är då all ordning, all rationalitet matematisk? Ja, på sätt och vis. All ordning och rationalitet kan beskrivas matematiskt. Och något som kan beskrivas med röd färg kan också i sej sägas vara rött.

Till vardags så menar man nog oftast att
rationalitet + empiri = trovärdig kunskap

Rationalitet utan empiri är tom formalism. Det är just detta som folk tolkar matematik som; tom formalism. Tills den börjar leverera konkreta förutsägelser.

Empiri utan rationalitet är t.ex en enhörning som springer igenom ditt sovrum just när du ska somna. Det är antagligen en dröm. Därför ingår ordning i definitionen av verklighet.

Logiken sägs ha bevisats vara en gren av matematiken, en sorts knutteori (Kauffman?). Detta är ungefär motsatsen till logicismen som formulerades av Frege och adopterades av Russell.

Det var formalisten Hilbert som formulerade begreppet "metamatematik", i början av 1900-talet. I snäv, ursprunglig mening är metamatematik ett försök att skapa ett slutet system med finita regler av matematiken. Även kallat "bevisteori".

Detta var en av sakerna som motbevisades av Gödel. Nuförtiden är det kanske bäst att med "metamatematik" mena matematikfilosofi. Det händer spännande saker med matematiken, fysiken och deras relation. Saker som riktiga filosofer borde vara intresserade av.

andra bloggar om
filosofi
matematik

strukturell rättvisa?

Anders Svensson skriver bl.a att:

"Jag kan hålla med om delar i kritiken, men en sak jag inte förstår är försvaret av den "liberala rättstraditionen". Kielos kritik av den liberala rättstraditionen handlar om strukturer. Den liberala rättstraditionen med sin extrema fokusering på individualism klarar inte av att hantera strukturella former av förtryck på ett korrekt sätt. Det är om detta de viktiga delarna av Kielos inlägg handlar och där har hon rätt."

Kort svar på kort inlägg:
Juridiska processer leder ibland till att människor straffas på olika sätt, får böter eller fängelse eller också kan de få yrkesförbud eller besöksförbud eller något. Om man kommer till slutsatsen att "strukturer" ska behandlas med rättssystemet, betyder det då att man ska döma strukturerna till fängelse? Om det finns förtryckande strukturer så är det väl strukturerna som är orsaken? Kan inte detta fungera som en förmildrande ursäkt?

"Ja, visserligen våldtog jag henne, men till mitt försvar vill jag åberopa att vi lever i ett sexistiskt samhälle där det offentliga rummet är belamrat med våldsporr.Hur ska man kunna stå emot det sociala trycket? I ett feministiskt samhälle hade jag naturligtvis aldrig våldtagit henne, och alltså kan man inte säga att det egentligen var jag som gjorde det."

Jag tror att jag får skriva ett inlägg om strukturer.

Andra bloggar om
juridik

solar ignite

Jag har varit och sett Sunshine på bio. Den var bra. Den verkade influerad av 2001 och även lite av första Alien. Även stora rymdskepp kan kännas klaustrofobiska.

Annars påminde den mej också estetiskt lite om Pitch black, fast Pitch black handlar om mörker medans Sunshine flödar av ljus. Solen är visserligen på väg att slockna för mänskligheten men om man färdas ända fram till den som skeppet gör i den här rullen så blir det rätt ljust och hett ändå. Naturvetenskapen är kanske diskutabel men Sunshine är en bra psykologiskt thriller.

Annars har jag de senaste månaderna sett 300 och Hannibal rising.
300 är en stilfascistisk film. Allt är snyggt, alla är fascister.
Hannibal rising handlar om Hannibal Lectors barndom och ungdom och hur han blev den han är. Den tycks vilja förklara honom med en svår barndom, men karln är ju sadistisk psykopat och det misstänker jag att det bygger på någon form av genetisk skörhet i botten.

Andra bloggar om
sunshine
film
bio

Den sällsamma författaren från Västerås

Lars Gustafsson fyller 71 den 17:e maj. Han har skrivit vansinnigt många romaner och novellsamlingar under snart ett halvsekel. Lyckligtvis så är de flesta ganska korta. Trots detta så har jag hittills bara hunnit läsa:

Språk och lögn
Berättelser om lyckliga människor
Sorgemusik för frimurare
Bilderna på solstadens murar
Bernad Foys tredje rockad
Det sällsamma djuret från norr
Berättelsen med hunden
Tjänarinnan
Windy berättar
Den andra magentan
Dekanen

men jag kommer nog att läsa fler. Alla som jag har läst hittills kan jag rekommendera. Själv säger han att han t.ex inte gillar "Sorgemusik", men det gör jag. Jag har bara läst böcker från 80-talet och frammåt så jag ska nog försöka att läsa något tidigare verk av honom, den tid då han blev känd.

Jag har även läst hans filosofiska avhandling "Språk och lögn".
"Bilderna på solstadens murar" är en antologi av filosofiska betraktelser.
Berättelsen med hunden, Windy berättar och Dekanen utgör tillsammans hans amerikanska trilogi. Kanske att jag skriver en post om den nån gång.
En del tycker att Windy berättar är en kort, lättläst och sympatisk liten bok, som kanske kan vara bra att börja med.
Bernad Foys tredje rockad är kanske hans längsta bok men utgörs även den av tre kortare berättelser, som kommenterar varandra.
Det sällsamma djuret från norr är en ren science-fiction-antologi med en ramberättelse.
Den andra magentan är hans första försök att skriva för yngre läsare.

Jag gillar honom som författare men jag har inte analyserat honom systematiskt som filosof, ideolog eller så. Vid ca 45 års ålder så konverterade han från den svenska vänstern och blev liberal, jude och flyttade till USA.

Det finns ett lungt och eftertänksamt tempo i hans böcker som jag (och andra) gillar, där det fantastiska och oväntade lurar under en bedrägligt tråkig yta. I några av hans böcker så påminner huvudpersonen om honom själv och kan t.ex vara filosofiprofessor i Austin, Texas.

Andra bloggar om
Lars Gustafsson
litteratur
böcker
filosofi
författare

mer info om informationsöverflöd

Svenskan har en artikelserie om "Hjärnkoll"

1.
Håller våra hjärnor på att kollapsa
2. Hektisk tid för barnens hjärnor
3. Hjärnan fullvuxen först vid 25
4. Spel tränar hjärnan hos barn med ADHD

samt en artikelserie om "Alla dessa val" vilket är en händelse som ser ut som en tanke. Bägge artikelserierna tycks handla om hjärnstress. SvD brukar ibland ha rätt så intressanta artikelserier, även om man naturligtvis får söka vidare för att komma djupare i ämnena.

1. Ingen blir lyckligare av maximal frihet.
2. Valen ger psykisk ohälsa hos unga.
3. "Hjälp mej - jag kan inte välja".
4. Livscoachen "Fokusera på de viktiga valen".
5. Tufft val bli mamma vid 48.
6. Filosofen:"Vi har ingen valfrihet".
7. I Rumänien valde man inte.

Om du blir stressad av all denna information och inte riktigt kan besluta dej för om du ska läsa alla dessa artiklar nu eller senare eller inte alls, så stäng av datorn och sätt dej och stirra in i en vägg tills du inte känner dej stressad av att sitta och stirra in i en vägg längre. Ja, jag vet att du inte har tid.  Ja, jag vet att du har plikter att uppfylla.

Andra bloggar om
SvD
hjärnan
valfrihet
information
stress

the great ESCape

Tja, vill ni läsa nått idag så får det handla om ESC. Jag hade fel i fjol när jag trodde att ESC skulle få en nytändning efter Lordi-vinsten.

Tvärtom var årets upplaga sämst på bra länge. Inte ens The Arks låt var särskilt bra. För att vara dom.

Lite lustigt att Irland kom sist, när dom inte alls hade sämsta låten. Det är kanske nån slags kollektiv hämnd för alla gånger som de har vunnit.


Jag tyckte att Georgien vann. De hade ju bäst låt. Nästan lite Björk-varning. Sen så var Georgien ett förstagångsland, precis som Serbien, vars låt för övrigt var usel.

Annars då? Nepotism, hiskeliga kläder, oseriösa artister, skandaler, tårar, vrede, nationalism, urartande, katastrof och hbt-personligheter. Lite skojigt faktiskt.


Andra bloggar om

eurovision song contest

musik

melodifestivalen

ESC

eurovision

schlagerfestivalen

melodifestival

eurovisionsschlagerfestivalen 

Georgien


ferrofluid

Järnfilspån på en yta formar sej efter kraftlinjer i ett magnetfält om man hållet en magnet under ytan. Det har vi alla sett förut, men ferrofluids är ett snarlikt fenomen fast tredimensionellt. Det är en vätska med magnetiska järnpartiklar som gör att vätskan formar sej efter magnetfält och ändrar man magnetfältet så ändrar också vätskan form. Ferrofluids uppfanns av NASA som ville kontrollera vätskors rörelser i vakuum.

Det ser ut som dataanimation men är alltså ett konkret fysiskt fenomen. Jag ser en potentiell marknad här. Detta är inte bara för forskare och artister utan även för barnleksaker och heminredning. Jag vill också ha en vibrerande snurrande svart taggig massa i mitt vardagsrum!

Andra bloggar om
fysik
konst
skulturer


Svenskarna är vana vid tunga droger

Egentligen är det inte så konstigt att drogmotståndet är så starkt i Sverige med tanke på att de droger som det finns en bred folklig erfarenhet av är relativt starka och farliga droger; alkohol och tobak. Det är dessa man utgår ifrån när man gör sin bedömning. Få tänker på att även kaffe och choklad skulle kunna kallas för droger. Den dödliga dosen av kaffe är ca 170 koppar eller femtio tabletter.

Koffein, en centralstimulantia nödvändig för Sveriges BNP.

Många, för att inte säga de flesta droger som finns, är mindre starka och farliga än alkohol och tobak. Två undantag är ex. kokain och heroin, som är lika eller mer farliga. Men kokain och heroin är alltså inte typiska för droger i allmänhet, trots att dessa är de två droger som flest människor känner till, brevid cannabisprodukter.

Denna grafik är lånad från Blogge. Han har lånat den här.

Kaffe hamnar här rimligtvis mellan lustgas och psilocybin.
(Detta säger t.ex ingenting om hur beroendeframkallande olika ämnen är.)

Om man kunde få folk att använda lättare droger än alkohol och tobak så skulle de medicinska och sociala problemen i Sverige antagligen minska. Drogskeptikerna tror snarare att de nya drogerna bara skulle konsumeras utöver de klassiska drogerna, som inte alls skulle minska. De totala problemen skulle då öka. Vad som stämmer är svårt att säga. Drogliberalerna brukar peka på Amsterdam som ett lyckat exempel, där t.ex den drogrelaterade dödligheten sägs vara lägre än i Sverige. Det brukar alltid gå att tolka statisktik på olika sätt.

Med droger följer alltid en kultur som bestämmer konsumtionsmönstren. Är en drog olaglig så blir det en kriminell kultur. Kanske mer tolerant för risker och bakslag. Betraktas något istället som normalt så brukar det också finnas normer för det. Folk vet när någon har druckit för mycket och inte ska ha mer.

Sen brukar det ibland även hävdas att organiserad brottslighet lever av just förbud. Något ligger det säkert i det.

Andra bloggar om
narkotika
droger
Fredrick Federley
knark
narkotikapolitik
drogpolitik
skademinimering

virtual virtues

Som jag tidigare har varit inne på så har människor svårt att skilja mellan verkliga och påhittade världar. Det skulle kunna vara detta som gör att pornografi kanske sänker våldtäktsfrekvensen i ett samhälle.

Hur det fungerar med barnpornografi vet jag ingenting om. Att vara våldtäktsman och pedofil är ju två olika saker. Men det skulle ju kunna fungera preventivt även där så t.ex second life pedofili förebygger pedofili i verkligheten. Jag tror inte att någon vet egentligen.

I "Patriarkatets våldsamma sammanbrott" så skriver Maria-Pia Boethius att det visserligen inte är bevisat att pornografi orsakar våldtäkter, men hon tycker att det räcker med bara misstanken för att pornografiförsvararna bör skämmas och ändra sej. Vad hon inte överväger är möjligheten att hennes pornografiförbud skulle kunna öka våldtäktsfrekvensen.

Andra bloggar om
second life
barnpornografi
politik
porr

kan man inte få kissa ifred?

Det har skett en KISSKUPP!

Jag tyckte att den här kommentaren var ganska bra:
"Av det som kunde ha blivit en mäktig feministiskt manifestation, blev det istället en förnedrande föreställning där perversa snuskgubbar kunde få utlopp för sina egendomliga böjelser."

Andra bloggar om
Itziar Okariz
performance
konst
Dorinel Marc

Michel, my belle


I am no doubt not the only one who writes in order to have no face. Do not ask who I am and do not ask me to remain the same: leave it to our bureaucrats and our police to see that our papers are in order.
—Michel Foucault, The Archaelogy of Knowledge

Vem är du? Vill du ha hjälp? Vad är sant? Foucault ville inte ha hjälp med att veta vem han var. Inte av vetenskapen, psykologin, kyrkan, staten eller någon. Åtminstone inte av någon som han ville avslöja. Vetenskapen, politiken och religionen skulle ge blanka fanken i vem han var, vad han gjorde, sa och trodde.

Vi vet att han var homosexuell, prövade sadomasochism, prövade olika droger och gjorde sånt som folk antagligen skulle kunna ha åsikter om. När han som ung kom på att han var homosexuell så var homosexualitet olagligt (staten), en synd (kyrkan) och en sinnessjukdom (vetenskapen).

Men han var inte intresserad av deras åsikter, inte på något uppskattande sätt. Inte ens psykologer och präster som bara ville vårda hans själ föll honom på läppen. Han var intresserad av att studera deras hjälp som en sorts makttekniker som skapar speciella sorters människor och sanningar.

Makt skapar den du är, föder ett begär, som reklam, efter normalitet, exklusivitet, acceptans, så när du är dej själv och följer ditt begär så kan du vara din egen fiende. Hur många goda råd har du följt för att hamna i den livssituation som du genomlider just nu? Är du verkligen beredd att försvara ditt val av livsstil?

Foucault var inte intresserad av veta sanningen om ex. homosexualitet. Han var intresserad av homosexualitet som en social konstruktion. Sanningen om homosexualitet kan bara fylla en funktion i ett socialt maktspel.

Ingen behöver ha någon vetenskaplig forskning om vad Foucault gör i sitt sovrum. Man behöver inte sitta i vänsterhumanistiska sällskap och diskutera vilka former av sexualitet som är pk.

Och Foucault kände inte att han behövde prata ut. "Bekännelsen" är ett tecken på hur kristenheten fortfarande genomsyrar det sekulära samhället, hur vi fortfarande använder dess sanningstekniker för att definiera varandra.

Så Foucault ville vända på strålkastaren och istället studera makten. "Människan" borde vi istället glömma. Låt "människan" vara död.

Hans böcker handlar om hur olika "discipliner" växer fram historiskt. Ordet "disciplin" visar på sambandet mellan kunskapsproduktion och maktutövning, åtminstone i det moderna samhället.

Foucault var i första hand kritisk till makten som lyckats etablera sej och göra sej legitim. Politik och vetenskap t.ex. Han har kritiserats för att han hårt kritiserar det moderna västerländska samhället och tycks ovillig att se det som ett framsteg jämfört med ex. medeltiden.

Foucault vill att all sexualitet ska vara laglig. Ex. våldtäkt vill han att det ska vara olagligt därför att det innebär hot och våld, men det ska inte ses som ett sexbrott.

Som politisk reporter i Iran var han först positiv till den kontramoderna religiösa revolutionen, vilket han verkade ångra när de började hugga händer av tjuvar och stena otrogna kvinnor.

Att han skulle ha blivit liberal mot slutet av sitt liv är nog en övertolkning. I sin föreläsning om "biopolitik" beskriver han hur liberalismen trots sitt anspråk på att vara frihetens ideologi ändå handlar om befolkningsdisciplin. Han hade påbörjat en kritik av socialismen när han dog. Hans sista engagemang blev stödet till Solidaritet i Polen.

Lämnar han då inget positivt alternativ alls? Han säger faktiskt att vi måste ha en etik, men han vill inte grunda den i religion, politik, vetenskap eller ens humanism.

Foucault kallade sej inofficiellt för vänsteranarkist på sextiotalet. Sartre kallade honom för en borgerlig tänkare. Chomsky kallade honom omoralisk. Från början av sjuttiotalet ses han som nietzschean.

'I don't feel that it is necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning'

Det finns tonvis av Foucault på nätet. Inte allt är värt mödan att läsa. Här är en kort intervju och en längre onlinebok om honom.

image49

Andra bloggar om
Foucault
Michel Foucault
politik
samhälle
filosofi


qui tacet consentire videtur

Det är minst trettio läsare (uips) per dag hos mej.
Oftast det dubbla.
Ibland det fyrdubbla.
Ändå skriver folk sällan någon kommentar och länkar inte speciellt ofta heller.
Det är trist.

Inspirerad av en
våg av utpressning som har svept över bloggosfären så tar även jag nu till den gemena taktiken.
Jag har beslutat mej för att blogga mycket mera sällan om jag inte får fler kommentarer och länkar!
(Kanske.)

(Är den svenska översättningen av blackmail hotmail?)

Andra bloggar om
Dick Erixon


Katrine, Catharine och rättsväsendet

Vanligtvis så är alla i ett demokratiskt samhälle överrens om den liberala rättens grundprinciper; liberaler, socialister och konservativa. De som inte gillar liberal rätt är t.ex islamistiska grupper som föredrar sharia och det gamla östblocket där en kommunistisk domstolstradition fanns.

Sen har vi ett gäng amerikanska radikalfeminister med MacKinnon och Andrea Dworkin, nu död, i spetsen, som hävdar att liberal rätt är patriarkal, bl.a för att den eftersträvar opartiskhet och objektivitet, som MacKinnon hävdar är kvinnoförtryckande värden. Jag tycker att
MacKinnon är rätt så extrem och jag tycker att det är konstigt att hon har blivit så pass inflytelserik som hon har blivit. Läs detta och se om ni tycker att Kielos verkar influerad.


Här är några citat ur Kielos artikel, ryckta ur sitt sammanhang:


-Premissen för hur lagen fungerar är att "normal" manlig sexualitet inte kan vara övergrepp.


-Att det vi ser som "normal" manlig sexualitet skulle kunna bygga på systematiska kränkningar av kvinnor är en svindlande tanke som orsakar liberal kortslutning.


-Det finns inte en objektiv sanning om en händelse som våldtäkt.


-Den verklighet i vilken våldtäkter och övergrepp sker är en splittrad verklighet, en verklighet delad av det ojämlika förhållandet mellan könen.


-Den liberala rättstraditionen kan inte acceptera att verkligheten är splittrad: att samma händelse kan vara våldtäkt för den ena inblandade och sex för den andra.


-Kränkningar av kvinnor kräver inte uppsåt.


Lät det där ok för dej? Inte för mej.

I juridiska frågor håller jag med liberalerna.


Utan att på något vis antyda att kvinnan i målet ifråga får skylla sej själv (jag är inte inläst i målet) så skulle jag ändå vilja rekommendera folk att vara extra försiktiga när de

1 - har bdsm-sex

2 - med okända människor

3 - och alla inblandade är fulla.

Egentligen tycker jag att det är en dålig idé att ens kombinera två av dessa punkter. Nej såhär ska det se ut.


Andra bloggar om

juridik
rättsäkerhet

rättstradition

ps.för övrigt så har jag inte fått ett rött öre för att skriva detta.ds.


Zorro-LNA


Ett genombrott har skett i forskningen kring hur man stänger av skadliga gener. Vissa sjukdomar är genetiskt betingade, som Huntingtons sjukdom, cystisk fibros, neurofribromatosis, familjebundet hög kolesterol, polycytisk njursjukdom, vissa fall av glaucoma, vissa fall av colorektal cancer och vissa immunsjukdomar, med flera. Även vid vissa förvärvade sjukdomar kan mikrober och gifter få gener att bete sej felaktigt.


Professor Edward Smith leder ett forskningsteam anknutet till Kliniskt Forskningscentrum vid Karolinska Institutet (KI) och Huddinge universitetssjukhus. De har nu skapat "Zorro-LNA" som kan stänga av gener på bägge sidorna av DNA-spiralen samtidigt.

"Underligt nog liknar vår Zorro RNA-interferens. Kanske kan de två användas tillsammans".


Förra året fick amerikanerna Andrew Fire och Craig Mello Nobelpriset för sin forskning kring RNA-interferens, som också går ut på att stänga av skadliga gener. Men Zorro-LNA kan dessutom användas för att deaktivera gener i stamceller, vilket kan leda till en utveckling av nya sorters celler, vävnader och organ. Man skulle även kunna införa friska celler vid t.ex canceruppkomst.


Mer tekniska detaljer.


Andra bloggar om

medicin

forskning

genetik


TodaysArt

Jag fick ett medelande till mitt Last.fm konto som lydde såhär:

Personal message: Hi Hi, We are currently building towards a unique Group Radio Player and I think you can really help out by joining the TodaysArt festival group, since it'll broaden and deepen the musical spectrum of the group with your unique listening & prefernce pattern! Helpin' us out is only one click away:
http://www.last.fm/group/todaysart/join


By the way TodaysArt festival will take place from 20 till 22nd of September this year at 25 in&outdoor locations in the city centre of The Hague (NL). Thanks a lot, see you at our group? Happy listening here at Last.Fm! best regards on behalf of the TodaysArt team, RoelandP. Thanks, todaysart P.S. Here's what I'm listening to: http://www.last.fm/user/todaysart/


Vad är då TodaysArt undrade jag?

TodaysArt is the annual international multidisciplinary modern creativity festival Held in September in The Hague, The Netherlands The festival offers a programme at 30 stages (in- and outdoor) in the city centre with more than 200 artists from over 25 countries, all presenting their creative vision about what Art is Today in terms of music, video and visual arts, film, photography, fashion, performing arts, theatre, contemporary dance and other disciplines and crossovers. Expect unique and custom-made productions and performances by the world's most creative artists.


Här är några länkar:


Last.fm: http://www.last.fm/group/TodaysArt

Myspace: http://www.myspace.com/todaysart
Youtube: http://www.youtube.com/todaysart
Flickr: http://www.flickr.com/photos/todaysart
Hyves: (dutch) http://todaysart.hyves.nl
GoogleMap Festivalarea: Click here for The Hague city & TodaysArt on the map!
Official site http://www.TodaysArt.nl


Jag tycker att det verkar kul, men i år har jag inte tid eller möjlighet att åka dit. Jag har andra resor inplanerade. Jag får nöja mej med att bidra till deras Group Radio Player. Känner du till något liknande i Sverige?


Andra bloggar om

TodaysArt

festivaler


värmedöden lagd på is

I den subatomära kvantfysiska världen så tenderar händelser att vara reversibla. Dvs allt som händer kan lika gärna hända baklänges.


I vårt stora makrokosmos så är det däremot massvis av saker som inte händer baklänges. Blomvasskärvor flyger inte upp från golvet och formar sej till en hel blomvas. Om man inte spolar filmen baklänges.


Det tycks inte finnas några hårda naturlagar som säger att blomvasen inte får bli hel igen, men det är väldigt, väldigt osannolikt. Det är en enklare sak för naturen att krossa blomvasen än att göra den hel igen. Att gå från ett mer ordnat sammanhang till ett mindre ordnat sammanhang. För skärvorna av vasen kan se ut på miljarder olika sätt men blomsvasen kan bara se ut på ett sätt.


Hemma hos dej så kan det vara stökigt på miljarder olika sätt, men bara städat på ett fåtal sätt. Ett glas ska stå bland glasen i köksskåpet och ingen annanstans trots att alla andra ställen är många fler.


På vår makronivå så tycks det finnas en allmän tendens att saker och ting blir mer stökiga och oordnade. Mängden kaos i kosmos tilltar. Har man en antik vas så vet man ju att den kommer att gå sönder förr eller senare. Så även med ett gammalt universum. Inom fysik och kosmologi så kallas detta för "
entropi", ungefär samma sak som "oordning" och "ordning" eller "information" kan kallas "negentropi".


Under 1800-talet skapades termodynamiken som en ny vetenskap och termodynamikens andra lag säger just att i ett slutet system så tilltar entropin. Detta gäller även för kosmos i sin helhet i den mån som det är ett slutet system. Detta kallas "värmedöden" eftersom alla energiformer i universum så småningom blir värme, den lägsta av alla energiformer.


Tänk på friktion t.ex. Genom friktion så förvandlas rörelseenergi, en ganska hög energiform som kan användas till en massa olika saker, till värmeenergi. T.ex så stannar bilen om man bromsar och däcken blir varmare. (Att sen värmeenergi också är en sorts rörelseenergi hoppar vi över här.) Den kosmiska värmedöden innebär att hela universum är ett kallt och mörkt ställe där ingenting längre händer. Energin är jämt fördelad överallt.


När allmänheten blev varse detta under 1800-talet så spreds detta som en intressant och otäck vetenskaplig upptäckt. Värmedöden nämndes t.o.m. i ett självmordbrev som en person lämnade efter sej, även om det nog inte var huvudskälet till självmordet. Man kunde även koppla detta till den dåtida ekonomiska föreställningen att all ekonomisk tillväxt var dömd att förr eller senare avta mot noll. Upphetsningen över värmedöden har med tiden avtagit men den har fortfarande gällt omotbevisad.


Idag är dock läget ett annat. En komplicerande omständighet är universums förmodade expansion. Även om entropin ökar även i ett expanderande universum så ökar inte entropin lika fort som universum expanderar, så att säga. Det totala systemet blir mindre entropiskt även om entropin egentligen ökar absolut, eftersom det totala systemet expanderar.


Nu tror man ju dessutom att universums utvidgning går fortare och fortare vilket har gett upphov till hypotesen om den mörka energin. Oavsett vad den mörka energin än skulle vara så tycks den närmast skapa negentropi.

Man har ju associerat dem mörka energin med Einsteins kosmiska konstant  och med noll-punkts-energi och med kvantvakuum. Den mörka energin skulle i så fall vara ett i grunden kvantfysiskt fenomen som får genomslag även i större skala, lite som Bose-Einstein-kondensat.


Detta kan tolkas som att universum i sin helhet inte är ett slutet eller isolerat system. Det är "öppet" såväl mot kvantvärlden som mot "kostnadslös" tillväxt. Och i ett öppet system så behöver entropin inte alls tillta. Det verkar som om den där snubben på 1800-talet tog livet av sej i onödan.


andra bloggar om

fysik

kosmologi
vetenskap


den där hjärnan igen

"...med zen-liknande koncentration..."

Andra bloggar om
spel

hjärngymnastik
hjärnan
datorspel


Billy the Kid


WJ Sidis har uppfattats som en tragedi, ett misslyckande, ett fantastiskt lovande underbarn som sedan inte levererade nånting utan drog sej undan från folk och hankade sej fram. Det där är både sant och falskt. Han var ett fantastiskt lovande underbarn som sedan valde att inte fortsätta den akademiska karriär som han hade påbörjat i tidiga tonåren. Han hade visat stor begåvning för matematik som han sen aldrig utvecklade. Däremot så skrev han intressanta saker under hela sitt alltför korta liv. Inte mycket av det han skrev hade kunnat accepteras akademiskt då eller nu. Det mesta har publicerats först på senare år.

Det finns många anekdoter om vilket underbarn han var. Hur han som femåring skrev skrivmaskin. Hur han som elvaåring höll föreläsningar inom matematik vid universitetet.

Han skrev tidigt ett verk om fysik och kosmologi där han både underkänner big bang-teorin och tror att levande organismer kan reversera termodynamikens andra lag. (Att han skulle ha förutsagt svarta hål eller mörk materia är antagligen fel.)

Att förneka Big Bang kan ju låta extremt men big bang-teorin var ju ny och oetablerad när han skrev sin kosmologibok och t.ex Axel Hägerström var ju kritisk till den nya fysiken. Och Einstein gillade ju aldrig kvantfysiken. Det är bevisat att han som barn var fantastiskt intelligent. Frågan är om han blev vrickad som vuxen eller om han fortfarande ligger före oss.


Han skrev ett stort verk om nordamerikas historia under tusentals år, som alltså även handlar om de ursprungliga indianstammarna. Tydligen så tror han att nordamerikanska indianer har besökt Europa. Han tror även på Atlantis, men han skrev innan kontinentaldriften var upptäckt, så forskningsläget var ett annat på hans tid. Att indianderna skulle ha influerat nybyggarna politiskt är väl inte lika kontroversiellt även om det är en ovanlig åsikt.

Som enorm språkbegåvning så uppfann han ett eget språk som barn, nedskrivet och allt, men den språkliga sidan utvecklade han sedan inte så mycket. Han sägs ha kunnat förtio språk men arbetade bara en kort tid som översättare. Däremot så intresserade han sig hela livet för moral, politik och juridik. Redan som ung så skrev han en socialistisk utopi. Han fängslades vid ett tillfälle som socialistisk upploppsman men slöt sina dagar som en sorts libertarian av eget märke.


"Orarchy" innebär minimal regering och att individens rättigheter sätts över den demokratiska processen. Ung. som paleoliberalism. Han utgav en tidning som hette Orarchy, men den verkart mest handla om att han är emot att USA deltar i kriget i Europa.


Vissa spår av hans socialism finns dock i hans orarkism. Appropå en lockout skriver han: " When those organisations claim the right to bar any person from the right to work according to his ability, they are depriving that person of the right to life, the most fundamental of all."


Han skrev även en tidtabell över nordamerikas alla spårvagnar. En sån fanns inte.

Han fick även ett patent på en evighetskalender.


Han trivdes inte i den akademiska världen utan ville forska om vad han ville hur han ville utan att några kollegor hade åsikter. Det finns en mytbildning om honom som ensamt geni som det kanske kan ligga något i. Han valde principiellt att gå i celibat och verkar ha hållit detta trots att han så småningom faktiskt fick en flickvän. (De träffades i fängelset.) Han tycks ha badat för sällan vilket får mej att tänka på att schizofrena ofta kan ha problem med hygienen och att vissa schizofrena kan vara rätt intelligenta. Det är dock inte säkert att Billy Sidis hade några andra problem än en oförstående omvärld.

"I want to live the perfect life. The only way to live the perfect life is to live it in seclusion. I have always hated crowds."

Han blev liksom JS Mill uppfostrad av sin egen intelligenta far, med stora ambitioner. Han dog vid 46 års ålder av en hjärnblödning, vilket även hans far dog av.

Andra bloggar om

fysik
liberalism
socialism
utbildning
matematik
genikult
spårvagnar


Bloggtips.se

Så har då även Tempus Fugit fått en egen sida på bloggtips.se.
De senaste månaderna sägs jag ha länkat dessa, i fallande ordning:

och  har blivit länkad av dessa

Vad nu det säger om mej.

Andra bloggar om
bloggtips.se