Dali, Disney och djent


Salvador Dali och Disney-concernen hade ett projekt om att göra en kortfilm ihop. Projektet drog dock över budgeten och blev aldrig klart. Idag när det finns en helt annan teknik så har Disneyfolket avslutat filmen som en hommage till Dali. Musiken är "Space for this" med Cynic.
andra bloggar om
film, musik, kultur, konst, musikvideo, kulturdelning, eye-candy, fynd,

live is life


I Whiteheads filosofi så kallas allt sammansatt för samhällen. En mänsklig individ är inte bara en del av ett samhälle utan är även kroppsligt uppbyggd av samhällen. Han försökte även att beskriva liv och fysik med samma termer. På hans tid fanns det ännu vitalister som hävdade en stark åtskillnad mellan levande och dött material. Idag ses detta mer som en skillnad i komplexitet.
andra bloggar om
biologi, vetenskap, filosofi,

Attractive infinity

Liten introduktion till Wada Basin Spheres.
Liten introduktion till Lakes of Wada.
andra bloggar om
matematik,

lite lekmannamatte och hobbypsykologiserande

Om de rödgröna mot sin djupa övertygelse skulle sammarbeta med Sd så skulle de hamna några tusen röster över Alliansen. Alliansen å sin sida skulle kunna mot sin djupa övertygelse sammarbeta med Pp och återigen få flest röster, nästan egen majoritet. (Mandatfördelning har jag inte orkat räkna på. Jag har plusat riktiga röster.) Pp är nu största partiet utanför riksdan.

 

Även om Pp ökade med 3573 röster till 38491 anhängare så räcker det bara nästan för att ge Alliansen egen majoritet, men som sagt, med mandatsystemet så blir det i praktiken annorlunda. Många borgare vill ju kalla sej liberaler och man kan tycka att det då vore den naturligaste saken i världen att bjuda in Pp. I praktiken så har Pp fått mer gensvar hos Mp, Vp och Fi vilket säger något om hur liberala borgarna egentligen är.

 

Finns det då någon koppling mellan Sd och de rödgröna? Tidigare så har det funnits en föreställning om att Sd inte minst har fått väljare från (S) men sedan ofta har röstat med borgarna i lokala frågor iallafall. Unga, vita heterosexuella men arbetslösa män har känt sej marginaliserade även av arbetarrörelsen och annan vänster. Arbetets Förlorade Söner. Nu så verkar Sd ha fått röster från alla de övriga partierna men väljarna framstår iallafall i hög grad som marginaliserade unga män. Många inom vänstern vill demonisera Sd och skjuta dem ifrån sej som extremhöger. Det kanske är att göra det lite väl lätt för sej.

 

Kanske kan Pp ses som Alliansens dåliga samvete och Sd som de rödgrönas dåliga samvete.

 

politik, Sverigedemokraterna, Val 2010, Alliansen, samhälle, val, sd, val2010, rödgröna, valet, valanalys, valresultat, piratpartiet,


Ännu seglar piraterna

Jag förtidsröstade på Pp i år igen. Pp kommer antagligen att mångdubbla sitt valresultat från förra svenska riksdagsvalet och det kan ju vara ett resultat att vara ganska nöjd med. Det tar av tradition nya partier flera val att komma in i riksdagen. Även om det gick rätt fort för ny demokrati. De stod dock inte för nånting nytt som väljarna behövde tänka efter för att förstå sej på. Lite grann som Sd.

 

Sd kan ses som en "god" fiende för de bägge blocken, som man vinner poäng på att bekämpa på olika sätt. Det är inte lika enkelt att ta avstånd från Pp. Pp koncentrerar sej på frågor som de etablerade blocken helst inte vill diskutera alls. Som både de röda och de blå är obehagligt överrens om. Varför välja mellan pest och kolera när det finns penicillin? Visst driver Mp och Vp Pps politik men det beror ju inte minst på att de har Pp att ta efter.

 

Nu försöker järnkanslern Boström fjäska för demokratianhängare. Men han är lika trovärdig som en 100% valseger i en kommunistdiktatur.

 

Ännu så är Pps väljare unga och välutbildade. Fortfarande så håller samtliga partiers ungdomsförbund med Pp i deras frågor. Detta tycks inte minst vara en generationsfråga. Mp är idag tredje största parti vilket bland annat beror på att en del utdaterade väljare har börjat att dö av.  Ju längre människor lever desto mer konservativt blir samhället. Pp har framtidsvisioner.

 

Mona, Fredrik och Jimmie kanske låter som ett spännande val för många svenskar. Så visst kan man skylla på Sd-effekten, eller på otur.

 

andra bloggar om

piratpartiet, politik, val2010, valet, val 2010,


Mera mereologi

Även om delar och helheter har diskuterats sedan det antika Greklands dagar så brukar det heta att Husserl uppfann mereologin som senare främst har utvecklats av programmerare. Trots att den formella mereologin är en del av matematiken, en sorts "proto-geometri", så har den utvecklats av logiker, ontologer, ingenjörer och datavetenskapsmän, speciellt med inriktning mot artificiell intelligens. Husserl hävdade aldrig att matematiken borde grundas i mereologi snarare än mängdlära.

 

Även Whitehead gjorde en tidig insats inom mereologin när han uppfann mereotopologin, antagligen inte influerad av Husserl som han inte verkar ha läst. Whitehead planerade en fjärde del av Principia Mathematica, om geometri, som aldrig genomfördes. I haans efterlämnade korrespondens verkar hans avsikter ha varit essentiellt mereologiska. Senare publicerade han sina mereologiska tankar från och med 1916, "La Theorie Relationiste de l'Espace". Om man blandar in topologiska tankar om gränser och förbindelser med mereologi så får man mereotopologi och Process and reality från 1929 innehåller en hel del informell mereotopologi.

 

Trots att både Husserl och Whitehead visste en del om matematik i den högre skolan så var det en tredje person som fick skapa den matematiska mereologin. Tyvärr skapade Lesniewski mereologin som ett slags alternativ till Cantors mängdlära som han inte alls gillade. Han ville istället ha mereologin som grund för matematiken. Han började publicera texter om mereologi från 1916 och myntade termen "mereologi" 1927.

 

Detta har lett till den felaktiga uppfattningen att bägge inte kan "gälla" samtidigt och eftersom mängdläran under 1900-talet var varit mycket framgångsrik så har mereologin som matematisk disciplin haft dåligt rykte och försummats. Istället är det programmerare och metafysiker som har ägnat sej mest åt mereologi. I själva verket så kan mycket inom mängdlära omformuleras till mereologi och viseversa. Alfred Tarski och Rolf Eberle är de enda utbildade matematikerna som har skrivit om mereologi.

 

Medan mängdlära handlar om relationen mellan mängder och deras element så handlar mereologin om den mereonomiska relationen mellan objekt, vilket mest liknar mängders inklusion av andra mängder. Om "parthood" inom mereologin tolkas som "delmängd" inom mängdläran så finns det analogier mellan Zermelo-Fraenkels axiom om mereologi. Ungefär som att det går att skapa en "naiv" mängdlära så går det att skapa en "naiv" mereologi som har paradoxer liknande Russells paradox inom mängdläran.

 

I utvecklad mereologi så är Russells paradox dock inte något problem som i mängdlära. Lustigt nog så är varje objekt en del av sej själv. Olika objekt i mereologi anses av de flesta kunna kombineras i en större helhet, "sum", och om man i sista hand kombinerar allt som finns i ett objekt, "top", så är det en del av sej själv. Detta är inte oklart som inom mängdläran, där mängden av alla mängder både är och inte är en del av sej själv. Parthood anses oftast reflexivt.

 

Partiall ordering:

Everything is part of itself (reflexivity)

Any part of any part of a thing is itself part of that thing (transitive)

Two distinct things cannot be part of each other. (antisymmetric)

 

De flesta som har skrivit om mereologi tycker att "top" är oproblematiskt men däremot inte "bottom", eller postulerandet av atomer utan delar, som man ofta förkastar, efter Lesniewkis förebild.


"We never reach some final layer of tiny components that explains everything else, but enter instead into an indefinite regress of parts and wholes."

"Instead, we have a universe made up of objects wrapped in objects wrapped in objects wrapped in (…)"


En skillnad mellan mereologi och mängdlära är att mängdlära handlar om abstrakta "mängder", samlingar av något annat, som ofta också antas vara "mängder." Mängdlära har ett "abstrakt" bias. Mereologi däremot är neutralt angående konkrethet och abstrakthet och även angående samlingar kontra bara en unik individ med delar.

 

1930 beskrev Henry Leonard i USA en formell teori om del-helhet-relationen. 1940 hade han och Goodman utvecklat "the calculus of individuals". Goodman och Quine försökte 1947 att härleda de naturliga och reella talen ur calculus of individuals, men lyckades inte så bra. The calculus of individuals är startpunkten för det nya intresset för mereologi från 1970-talet, hos logiker, dataontologer och datavetenskapsmän.

 

Inom programmering så är objekt-orienterad-programmering ett programmeringsparadigm där mereologi är extra viktigt. Datastrukturer, procedurer och annat kapslas in i prydliga lådor som sedan kan hanteras som legobitar när man programmerar. Man talar om "encapsulation" i "object". Syftet med detta är egentligen bara att göra det lättare för den stackars programmeraren. Objektet föreklar livet för programmeraren genom att ha vissa offentliga egenskaper och vissa privata. Objektet gör sitt jobb under sekretess. När man skapar nya objekt så kan man åberopa redan existerande obekt och låta det nya objektet ärva egenskaper från redan existerande objekt.

 

Tydligen så är mereologisk essentialism, presentism och "stuff-ism" (ung. anti-objekts-orientering) en rätt problemfri kombination. Kanske av intresse för spinozister och andra vardagsmaterialister.

 

Även inom generell system teori (GST) så finns det något som kallas "mereologi" och som handlar om systems delar och helheter och gränser. 

andra bloggar om

matematik, vetenskap, filosofi, oop,


Medea och mereologin

Här har ni en tillämpning av mereologi:

 

Vad är en del av vad?

 

En "proper part" kan inte avlägsnas utan att helheten förstörs.

 

Om man (kontra Latour) postulerar naturen och kulturen som två olika entiteter, vilket är då deras förhållande?

 

Om man avlägsnar kulturen förstörs naturen då?

 

Nej, naturen fanns långt innan kulturen fanns och kommer troligen att överleva kulturen.

 

Om man avlägsnar naturen, förstörs kulturen då?

 

Ja, högst sannolikt.

 

Man kan tänka sej ett framtidsscenario där vi har flyttat ut i rymden och åtminstone delvis gjort oss oberoende av Jorden men där är vi inte ännu.

 

Slutsatsen blir att kulturen inte är en äkta del av naturen, utan bara råkar befinna sej i den, men att naturen däremot är en äkta del av kulturen.

 

Miljörörelsen har länge hypat Gaiahypotesen, att Jordens totala biosfär utgör en självreglerande helhet, som ett globalt ekosystem. Man har haft en tanke om att ett system i jämnvikt inte bör störas för att det inte ska komma ur jämnvikt. Dynamiska system fungerar dock ofta så att de anpassar sej till störningar och strävar tillbaks mot jämnviktsläget. Miljöbovar har kunnat utnyttja denna logik. "Vi behöver inte oroa oss om den naturliga harmonin, för den sköter Gaia åt oss" har de kunnat argumentera.

 

I våras läste jag dock om ett alternativ till Gaiahypotesen, nämligen Medeahypotesen. Enligt denna så har livsprocesser en naturligt instabil sida, som Malthus betonade på sin tid. Lovelocks teori är ju i grunden optimistisk även om han betonar att naturen inte får störas för mycket, medan Wards teori i grunden är pessimistisk, även om livet alltid har återhämtat sej, även efter 99%ig utrotning. På så vis så kanske Ward passar miljörörelsens agenda bättre.

 

Själv så tror jag att det finns både positiv och negativ feedback i naturen.

 

Shaviro skriver att detta inte är några slutgiltiga slutsatser från hans sida och jag ställer mej lite undrande till att han vill komma bortom självorganiseringens ideal, när Medeahypotesen går ut på att naturen inte är lika självorganiserande som vi har trott, vilket egentligen inte är något argument mot självorganisering som ideal.

Men visst är självorganisering i sej inget bevis på att något är gynnsamt för oss. Bakterier och virus är ju t.ex självorganiserande.

 

Den naturliga harmonin som vi strävar efter att bevara är ingenting annat än en del av vårt samhälle, nämligen dess fundament. Om harmonin med naturen går förlorad så måste vårt samhälle omformas radikalt, om t.ex naturen slutar att förse oss med råolja. Vi måste ha fred med naturen för vi kan inte vinna ett krig. Naturen kommer alltid att kunna besegra oss med brända-jordens-taktik. Det tar naturen högst en miljon år att utplåna alla spår av oss, inklusive miljöförstöring. Vi måste t.o.m. kämpa mot naturens egen tendens att förändras. Vi kräver en civiliserad och kultiverad natur, som beter sej som en del av samhället. Människans habitat måste skyddas.

 

andra bloggar om

ekologi, miljö, natur, Gaia, Medea,

 


Tips för hälsofreaks 7

Ibland är det knepigt att leva en sund och hälsosam livsstil.

 

Åena sidan så får vänner dej att leva längre,

 

åandrasidan så kan socialt nätbyggande vara en hälsorisk,

 

Åenasidan så leder informationsöverflöd till svårigheter att fokusera,

 

åandrasidan så leder ett trist liv till förtida död.

 

 

Alkohol är farligt för barn och ungdomar som får hålla sej till läsk istället.

men läsk och juice lika farligt för levern som alkohol,

 

medan rött vin kan få dej att leva längre och bli friskare (lite uttjatat, men har du hört att)

 

Vin och annan alkohol gör dej smart, chockas då över att

 

en rejäl fylla påverkar inte provresultat nästa dag!

 

 

Inte heller är det så att tonårssex leder till sämre betyg.

 

En del ungdomar använder gräs som terapi (det där med "recreational use" är ju en politisk tolkning)

 

Kroppen producerar ju egna cannabinoider, men ibland så producerar kroppen inte tillräckligt av de egna ämnena. Då kan de behöva kompleteras utifrån.

 

Annars kan det vara bra för studenter att veta att en tupplur gör att du lär dej bättre,

 

att sovmornar på helgen kan göra dej smartare,

 

och att obäddade sängar är nyttigt!

 

Vid det här laget så vet du säkert att starka kryddor kan lindra smärta, och bränner även fett,

 

men har du hört att fet mat orsakar inte övervikt, men

 

att processad mat ökar risken för depression?

 

Tur att psykedelia kan hjälpa mot depression,

 

men otur att shoppingkvitton gör män infertila.

 

 

Vackra kvinnor är dock bra för mäns hälsa,

 

och kvinnligt sällskap gör män friskare.

 

Man kan även titta på bröst och leva längre (urban myth? common sense säger jag)

 

Män gifta med smarta kvinnor lever längre,

 

och sex gör dej smartare!

 

Sex är stressande men nyttigt iallafall.

 

Får man mer sex om man köper en iphone?

 

Visst är det fantastiska nyheter :-D

Jag är så glad att jag måste sjunga - eller tvärtom.

 

Och tyvärr - mår du alltför bra så kan du vara sjuk.

 

Förra tips för hälsofreaks

 

andra bloggar om

kvällspressen,friskvård,livsstil,hälsa,mat,cannabis,bröst,


Lite nyheter på kosmologifronten

According to physicist Vlatko Vedral's appealing new book, it is made, at bottom, of information. In other words, if you break the universe into smaller and smaller pieces, the smallest pieces are, in fact, bits. With this theme in mind, Vedral embarks on an exuberant romp through physics, biology, philosophy, religion and even personal finance.

http://www.newscientist.com/article/mg20527520.600-the-universe-is-a-quantum-computer.html


“We view the speed of light as simply a conversion factor between time and space in spacetime,” Shu writes. “It is simply one of the properties of the spacetime geometry. Since the universe is expanding, we speculate that the conversion factor somehow varies in accordance with the evolution of the universe, hence the speed of light varies with cosmic time.”

 

As Shu writes in his paper, the newly proposed models have four distinguishing features:

• The speed of light and the gravitational “constant” are not constant, but vary with the evolution of the universe.
• Time has no beginning and no end; i.e., there is neither a big bang nor a big crunch singularity.
• The spatial section of the universe is a 3-sphere [a higher-dimensional analogue of a sphere], ruling out the possibility of a flat or hyperboloid geometry.

• The universe experiences phases of both acceleration and deceleration.

 

He tested one of the models against current cosmological observations of Type Ia supernovae that have revealed that the universe appears to be expanding at an accelerating rate. He found that, because acceleration is an inherent part of his model, it fits the redshift data of the observed supernovae quite well. In contrast, the currently accepted big bang model does not fit the data, which has caused scientists to search for other explanations such as dark energy that theoretically makes up 75% of the mass-energy of the universe.

http://www.physorg.com/news199591806.html

That's not to say Shu's theory is perfect. Far from it. One of the biggest problems he faces is explaining the existence and structure of the cosmic microwave background, something that many astrophysicists believe to be the the strongest evidence that the Big Bang really did happen. The CMB, they say, is the echo of the Big bang.

http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/25492/


So Horava did the unthinkable and amended Einstein’s equations in a way that removed Lorentz symmetry. To his delight, this led to a set of equations that describe gravity in the same quantum framework as the other fundamental forces of nature: gravity emerges as the attractive force due to quantum particles called gravitons, in much the same way that the electromagnetic force is carried by photons. He also made another serious change to general relativity. Einstein’s theory does not have a preferred direction for time, from the past to the future. But the universe as we observe it seems to evolve that way. So Horava gave time a preferred direction (Physical Review D, vol 79, p 084008). With these modifications in place, he found that quantum field theories could now describe gravity at microscopic scales without producing the nonsensical results that plagued earlier attempts. “All of a sudden, you have new ingredients for modifying the behaviour of gravity at very short distances,” Horava says. Since Horava published his work in January 2009, it has received an astonishing amount of attention. Already, more than 250 papers have been written about it. Some researchers have started using it to explain away the twin cosmological mysteries of dark matter and dark energy. Others are finding that black holes might not behave as we thought.

http://theinformativereport.com/2010/08/09/the-end-of-space-time-rethinking-einstein/

 

The theories Igor Smolyaninov has in mind are those that have to do with parallel universes or dimensions of space and time that we don't experience in this world. In these lines of thought, different dimensions become "compactified" early in the Universe's life, leaving the three dimensions of space and one of time that we understand today.

Now Smolyaninov thinks we can take the idea to new heights. In the same way gravity bends light, metamaterials can bend electrical and magnetic fields to create a metamaterial version of relativity. We can, he says, create metamaterials with electromagnetic spaces that possess compactified dimensions.

Not only that, but we could create metamaterials in which the number of dimensions and compactified dimensions changes from region to region, with wormholes transiting from space to space. We might even be able to witness the birth of photons in these metamaterials, the transition of which would in some ways represent the spawning of a new universe within the metamaterial itself. We could even create a metamaterial multiverse in which different universes have different properties, or wherein different physical laws apply.

Put another, perhaps simpler, way, Smolyaninov thinks it’s possible to recreate several of our most out-there cosmological ideas within metamaterials, observing how they work and perhaps informing our search for the real meaning of how space and time work to make up the fabric of existence. We could even witness our own tiny Big Bang by engineering an optical “photon blockade” device in which topological transitions within the metamaterial resemble the birth of a universe

http://www.popsci.com/science/article/2010-05/metamaterials-multiverses-how-create-universes-labString theorists Neil Turok of Cambridge University and Paul Steinhardt, Albert Einstein Professor in Science and Director of the Princeton Center for Theoretical Science at Princeton believe that the cosmos we live in was actually created by the cyclical trillion-year collision of two universes (which they define as three-dimensional branes plus time) that were attracted toward each other by the leaking of gravity out of one of the universes.

Turok and Steinhardt were inspired by a lecture given by Burt Ovrut who imagined two branes, universes like ours, separated by a tiny gap as tiny as 10-32 meters. There would be no communictaion between the two universes except for our parallel sister universe's gravitational pull, which could cross the tiny gap.

länk

 

andra bloggar om

vetenskap, fysik, kosmologi, forskning, universum, naturvetenskap,