Debunking third-world myths with the best stats you´ve ever seen.

Jag har sett den på flera ställen, nu senast som länk i en kommentar hos Blogge, men här är den:

andra bloggar om
ekonomi
samhälle
politik

"det objektiva ordet "fascism""

Rick Piratpartiet har trampat i klaveret. Även om jag tycker att han har rätt i sak så var det rätt klumpigt formulerat. Och jag tror knappast det går att vara partiledare och tro att man kan uttrycka politiska åsikter som privatperson, skiljt från sin roll som partiledare.

andra bloggar om

Falkvinge
USA

fascism

retorik


Over the top

Om det här inte kommer att verka vettigt alls så får jag skylla på att jag går på receptbelagda painkillers just nu :-)


I Hegels filosofi så går filosofin mot sin fulländning. Världshistorien är enligt honom andens utveckling mot fullbordan vilket sker just i Hegels egen filosofi, vilken alltså blir lustigt självrefererande. För Derrida så har den pampiga finalen inte samma charm som för Hegel. För honom innebär den att alla snart måste gå hem.


"I ett givet formellt system är en sats, som varken är sann eller falsk, obestämbar med avseende på axiomsystemet. Derrida talar på liknande sätt om ord som är obestämbara: de är termer vars dubbla innebörd inte kan bemästras. Och det är betoningen av dessa ord, den metafysiska textens ytterlighetspunkter, som får den andra texten, den första textens skuggbild, att träda fram. Identiteten ( i betydelsen omöjlighet att särskilja) mellan gott och ont, mellan närvaro och frånvaro, mellan liv och död, visar sej i ordet "pharmakon" i Platons text, i ordet "supplément" i Rousseaus text, i ordet "hymen" i Mallarmes text, osv."

(Descombes s.167)


Descombes verkar här referera till Gödels ofullständighetsteorem som säger att vissa frågor inte går att avgöra.


"Hur långt från Hegel står Derrida? Vad är det hos la différance som inte kan återföras till den hegelianska dialektiska identiteten? (...) Derrida talar själv om en "på samma gång obetydlig och genomgripande förskjutning". Han tillstår också att debatten med Hegel är oändlig och omöjlig att avsluta. Det parti som Derrida spelar mot mästerfilosofen kommer alltid att fortgå"

(Descombes s.164)


"Dessutom kan Mallarmés hymen inte särskiljas från Hegels identitet: den är dess skuggbild. Ty hymen betyder såväl äktenskap som mödomshinna. Det finns alltså hymen (jungfrulighet) när det inte finns hymen (könsakt), och det finns inte längre hymen (jungfrulighet) när det finns hymen (äktenskap). Hymen är lika mycket skillnaden (mellan ungmöns inre och yttre, mellan begär och fullbordan) som upphävandet av skillnaden. Den är upphävandet av "skillnaden mellan skillnad och icke-skillnad". Men identiteten mellan skillnad och icke-skillnad kan inte särskiljas från den identitet mellan identitet och icke-identitet som Hegel uppställt. Ingen kan säga om den dialektiska identiteten och skillnaden är samma sak eller inte. Ingen Mästare kan längre avgöra det. Om man i detta spel, "där den som förlorar vinner", säger "identitet" så förändras denna strax till skillnad, och om man finner en skillnad så omformas denna till identitet. Och detta så till den grad att Hegels seger inte längre kan särskiljas från hans nederlag. Vilket resultat spelet får är omöjligt att bestämma. Hans seger är hans nederlag, men hans nederlag är hans seger. Spelet kommer att pågå för evigt."

(Descombes s.167f)


O, really? Det vore väl synd om historien vore slut där? Hegel vill tolka varje skillnad som en högre identitet och Derrida vill hitta skillnader i varje identitet. Det är Derrida, en part i målet, som säger att Hegel kommer att misslyckas att avsluta sitt projekt. Jag tycker inte att det är självklart att Derrida (rerun) kommer att överskrida (override) Hegel (fullstop). Det verkar svårt att avgöra.


Detta påminner om Turings The Halting Problem som innebär att en turingmaskin inte kan avgöra om ett visst program kommer att få en annan turingmaskin att stanna eller fortsätta för evigt.

(Alla citat ur "Modern fransk filosofi 1933 - 1978" av Vincent Descombes ISBN 91 85258 27 X)


image81

Andra bloggar om

Hegel
Derrida

Gödel

Turing

Filosofi


tune in, turn on and get down with it

Visst, det finns massor av viktiga saker att ta upp, men jag orkar inte rädda världen just idag. Jag orkar bara ge en liten länkskörd till ämnet robotsex.


image80
andra bloggar om
sex
robot
robotar


... but seriously ...

Det är mycket nu ...
Av skäl huvudsakligen utanför min kontroll kommer jag nu att ta en liten bloggpaus.
Men vi ska inte vara ledsna, utan här kommer något för att pigga upp er:Vi syns om ett tag.

Doris Lessing

Nix, jag har inte läst nånting av Doris Lessing, men det verkar vara ett intressant val, bl.a eftersom hon själv tycker att hennes science fiction-serie Canopus in Argos är det bästa som hon har skrivit. Dessutom lär den vara influerad av sufism som jag också gillar. Jag tror definitivt att jag ska försöka att läsa henne nån gång.


Tillägg: här är några småroliga länkar och några om sfs underdog-ställning.

Andra bloggar om

nobelpriset

litteraturpriset

Lessing

Doris Lessing

Science fiction


Brain is sexy

"The brains a really good indicator of fitness because its growth depends on at least half of the genes that humans have," he says. "A brain, after all, is very complex, very sensitive to genetic mutations, and costs a lot of energy to run."

"So if and when we discover the extraterrestrials, you shouldnt be surprised to find that they are slick talkers, good musicians and -- unlike their Hollywood ciphers -- able to tell a decent joke." (
Källa)

image79

Andra bloggar om
humor
sex


I ett nötskal eller två

"Miljöpartiet protesterar mot att vår ekonomiska modell behandlar vissa saker som oändliga, när de i själva verket är starkt begränsade. Till exempel utsläppsabsorbtionsmöjligheter. Det är hela basen för miljörörelsen.

Piratpartiet protesterar mot att vår ekonomiska modell behandlar vissa saker som starkt begränsade, när de i själva verket är oändliga. Och mot den sociala kostnad i nedmonterad rättssäkerhet som krävs för att upprätthålla den starka ekonomiska begränsningen av de saker som i själva verket kan mångfaldigas perfekt till ingen kostnad alls."


Filosoferar Falkvinge.

andra bloggar om

piratpartiet

miljöpartiet

Falkvinge

ekonomisk teori


artificiellt liv

Såväl A world of abstinence som Framtidstanken rapporterade i måndags 8e oktober om att äkta artificiellt liv kanske kommer redan i år. Ett sånt genombrott skulle onekligen förändra världen i grunden.

andra bloggar om
biologi
artificiellt liv
vetenskap
forskning
miljö
filosofi
religion

Den undflyende jämvikten

Inom kontinental filosofi så är det Marx, Freud och Nietzsche som kallas för Misstankens Mästare. Det är mha dessa som kritiska filosofer avslöjar myterna och gräver fram sanningen. Jag tror att Nietzsche, Freud och Vilfredo Pareto nog skulle ha lättare att komma överrens.


Vilfredo
föddes under revolutionsåret 1848. Pareto var först civilingenjör. Hans dissertation hette "The Fundamental Principles of Equilibrium in Solid Bodies" och han skulle fortsätta att utgå från konceptet "equilibrium" även när han övergick till ekonomi och sociologi.


Vilfredo Pareto räknas som en nationalekonomisk klassiker, men forskade även inom sociologi och psykologi, där han dock inte alls uppmärksammas idag. Han började i sin ungdom som radikaldemokratisk agitator. Den unga radikala vänstern gjorde dock honom desillusionerad och han tog i en famös debattartikel år 1900 avstånd från demokratin, dock utan att välja något alternativ. Istället för att säga hur samhället borde vara så började han forska i hur det egentligen är.


På historiens slingriga omvägar råkade han 1893 bli professor i nationalekonomi. Han blev det andra stora namnet i den italienska skolan, aka jämviktsteorin. Där myntade han bl.a uttrycket Paretooptimum (1906): att alla tillgångar har en ägare, och 20/80-regeln: att ca 20% av orsakerna står för ca 80% av effekterna, i de flesta sammanhang. T.ex brukar 20% av ett lands befolkning stå för 80% av kriminaliteten. Googlar man "Pareto" så får man mycket ekonomi, matematik och programmering i nätet.


Det händer att man ser honom som en typisk ekonomisk neoklassiker men andra tycker att han egentligen står Schumpeters evolutionära ekonomiska skola närmast. Han läste Marx Kapitalet med blandad kritik. Pareto höll med om att historien var en klasskamp, men han trodde inte att detta någonsin skulle ta slut.


Den neoklassiska ekonomin var för honom en logisk vision av ett rationellt samhälle. Skälet till att den inte beskrev verkligheten så bra kunde bara vara att verkligheten inte var helt logisk. Människor styrdes av andra drifter än enbart logik och objektiva intressen. Detta låg dock utanför ekonomins domäner enligt honom. Han kallade det för sociologi.


Han urskiljde sex stycken olika slags motiv eller drifter i människans psykologi och två av dessa kan forma varsitt slags samhällsskick, vilket de gör, det ena efter det andra. Två olika slags eliter brukar efterträda varandra i en  elitcirkulation.

Den framåtsträvande och den bevarande instinkten bildar ett komplementärt par, liksom den sociala och individualistiska instinkten. De två kvarvarande instinkterna bildar dock inget tydligt komplementärt par; sexualinstinkten och behovet av att uttrycka sina känslor och av symboler. Den sista konstiga instinkten kan exemplifieras av religiösa och patriotiska ceremonier. Av dessa är det nästan uteslutande den första och andra instinkten som konkurrerar om makten i ett samhälle. Tider av utveckling avlöses av tider av konsolidering.

Detta var den sanna bilden bakom alla ideologier och allt som folk trodde.


Pareto hade höga ideal i sin ungdom och den cynism han utvecklade kan tolkas som en besvikelse på människor som inte förmådde att förverkliga det goda samhället. Varken demokrati eller en liberal ekonomi klarade folk av i praktiken. När fascisterna tog makten så var det precis vad Pareto hade förutspått, men även om han hade förlorat sin tro på demokrati och en fri ekonomi så förespråkade han inget alternativ. Han dog 1923, tio månader efter att Mussolini hade tagit makten.


Radikalhögern försöker ännu att göra Pareto till en av de sina, vilket inte är oproblematiskt. I sin sjukbädd inför döden nåddes han av fascisternas hyllningar. Hade de läst och förstått den forne vänsterradikalistens skrifter så hade de dock sett att han förutspådde deras fall och undergång. Visserligen styrs alla samhällen av eliter, men alla eliter avsätts med tiden.Andra bloggar om
Pareto
ekonomisk teori
sociologi
makt
elit
elitism
fascism


From this moment onDet finns en koppling mellan Gödels ofullständighetsteorem och datalogins grunder. Alan Turing, datavetenskapens fader, skapade datalogin med sin idé om en universell maskin. Hans teoretiska modell av en universell maskin, Turingmaskinen, kan beräkna allt som går att beräkna, men precis som Gödel så kommer Turing fram till att allt inte går att beräkna/bevisa.

Det finns ett grundläggande problem som kallas the halting problem, som inget program någonsin kan lösa. Given en beskrivning av ett program och en ändlig inmatning, avgör om programmet kommer att stanna eller kommer att köra för evigt, givet den inmatningen. Har man bara Turings resultat så få man Gödels resultat på köpet. Själva kärnan i Gödels ofullständighetsteorem är bara två rader lång. Kruxet är att man först måste ha konceptet med en dator innan man kan ge två-rads-beviset.


Så? Man får ett paradigmbyte inom matematiska bevis från klassiska QED-resonemang till brute force.

Fermats gåta var det sista klassiska problemet och fyrfärgsproblemet var det första som bearbetades med rå datorkraft.Andra bloggar om

vetenskap

datalogi

matematik

Gödel

Turing


typGödelochDerridaliksomba

En sak jag märker att jag inte skrev tydligt i min post om Derrida är kopplingen till Gödel. Liksom Gödel bevisade att ett matematiskt system måste vara antingen ofullständigt eller inexakt så har Derrida försökt att visa ung. samma sak om filosofiska texter. De måste vara antingen ofullständiga eller inexakta.


Andra bloggar om

Derrida

Gödel

filosofi

matematik


Sputnikjubileum

Idag är det 50 år sedan Sputnik var i omloppsbana runt Jorden.
Människans första artefakt i rymden och Jordens första konstgjorda satellit på 5 miljarder år. Inledningen till rymdkapplöpningen mellan stormaktsblocken.
Det firar vi med LoveMissile F1-11 med Sigue Sigue Sputnik.

Andra bloggar om
sputnik
rymden
jubileum


Basinkomst, sagor och livsstilsliberalism

Här är en några månader gammal blogg om "basinkomstliberalism". Lite tråkigt skriven. Det blir lätt när förståndiga människor skriver. Min egen blogg skulle jag vilja beskriva som "vimsig", åtminstone ibland.


Tillägg: Detta är postning 400.

Andra bloggar om
liberalism
liberalism som jämlikhet
medborgarlön

vänsterliberalism
livsstilsliberalism


Speak of the devil

"The other desire of a demon is to incarnate, to get its own body rather than just have power over or relate to a being with a body. This form of demonolatry is a great favourite with the media as it assist dirty old journalists hacks in incarnating their private wanking fantasies. Everytime I read some frase like "a new, sinister form of teenage violence is erupting on the streets of London" my heart sinks because I know that there is a chance that one day this new sinister form of violence might actually be manifest. Although there were plenty of young people before World War II who were between the ages of twelve and twenty there were not yet, I am informed, any teenagers - and now there are millions of them.


Other attempts at invocing demons to physical manifestation show differing levels of success. Christian fundamentalists and the yellow press managed to get a small satanic movement going, mostly among heavy metal fans, but it did not amount to much. There are some pretty desent paedophile murderers in the news nowadays, achieving a modest rate of kill but not yet living up to the standarts set by their creators. Terrorism, however, has been a roaring success and has been keeping the media happy for years while they struggle to create another Princess Di to slaughter. Global warming is still trying to get a foothold, while the millenium bug was an utter disaster news-wise."

(s.91f)


Uncle Ramsey's little book of demons.
The positive advantages of the personification of life's problems.
A light hearted yet deeply serious look at how to recognise, bargain with and ultimately control one's personal demons.
Ramsey Dukes (2005)
ISBN 1-904658-09-1

Andra bloggar om
Ramsey Dukes
demoner
psykologi

O Stora TeknatIbland skymtar ordet "teknokratisk" förbi i mediaflödet. Nästan aldrig används det om den politiska rörelse som skapades i USA på 1920-talet, men som är den ursprungliga "teknokratin".


Teknokratin är inte så känd, men jag har sett ordet "teknokrat" som ett skällsord några gånger och då betyder det ung. "ingenjörsvälde" eller en "överdriven teknikoptimism". Nån gång tycks det även ha betytt "kompetent men visionslös realpolitiker". Det skulle även kunna betyda "odemokratisk elitist".


Teknokratin ses kanske som lätt odemokratisk då beslut ska överföras från en demokratisk process till vetenskapliga och tekniska experter. Poängen är dock att man inte ska rösta om sånt som det finns säker kunskap om. Och mängden säker kunskap kommer antagligen att öka i framtiden. Att göra riksbanken oberoende av riksdagen kan t.ex beskrivas som en "teknokratisk" reform.


Den ursprungliga teknokratin har även drag av en anarkosocialistisk utopi, då i princip ingen ska behöva arbeta utan alla ska få en slags medborgarlön. Detta möjligörs av en rationell organisering av en hel kontinents resurser, inget mindre. De enda svenskar som tidigare har visat något intresse för teknokratin var syndikalisterna på 1940-talet. Så även om teknokratin skapades ung. samtidigt som fascismen och nazismen så tycker jag inte att det är en utpräglat totalitär ideologi.


Nu tycks alltså en europeisk teknokrati ha skapats, med en adress här i Umeå. (Kanske ska jag börja att intervjua folk. Det tycks finnas flera intressanta typer bara i den här stan.) På wikipedia så gnällde en amerikansk teknokrat att all sann och riktigt teknokrati faktisk är amerikansk. Den europeiska varianten tycks vilja uppdatera teknokratin och bl.a göra den mera demokratisk och ekologisk. Den ursprungliga amerikanska varianten hade en "teknisk" inställning till bl.a ekonomi, juridik, polis och militär som något som inte behövde debateras demokratiskt. Den europeiska teknokratin ser ett klart behov av en demokratisk politiskt sfär.
I nära anslutning till teknokratin kan man diskutera hur teknologin tenderar att starkt forma ett samhälle. Detta är en "naturlig" process påsåsätt att den knappast behöver främjas, och att försök att ställa sej i vägen för ny teknik tenderar att kräva rätt så totalitära metoder. "Teknokrati" är ju däremot en politisk ideologi och jag antar att den ursprungliga teknokratiska rörelsen tänkte använda demokratiska metoder för att göra demokratin överflödig.


ny teknik ->ny etik


Läs även denna text, NÄTATTITYD, TEKNOKRATI OCH DEMOKRATI, sök efter ordet "teknokrati" om det känns långt. Eventuellt är detta en helt annan betydelse av ordet:


"En teknokrati tillåter inte att marknadsföring eller godtycke får förpassa en bra idé till historiens papperskorg. Om videosystemet varit ett "Open Source projekt", eller inom den statsfinansierade forskningen, hade fördelarna med Betamax bildåtergivning förenats med VHS-systemets längre speltid. Två system med för- och nackdelar hade blivit ett med enbart fördelar. Det är ganska typiskt för högskolorna att bygga upp ett teknokratiskt nätverk, eftersom man hela tiden strävar efter teknisk utveckling."


"I och med Internet har denna attityd till forskande och produktutveckling kommit att sprida sig över världen och ibland lyckats med att helt slå ut marknadsekonomiska lösningar. Man kan inte kalla det planekonomi, eftersom det inte finns någon stat som enhetligt finansierar eller utvärderar framstegen. Det är teknokrati, byggd på individer i frivillig samverkan."


Så det kan alltså betyda allt mellan fascism och anarkism. Jag antar att tekniken både kan befria oss och förslava oss.

Andra bloggar om

teknokrati


1a oktober

Så vart det oktober. För övrigt har facebookgruppen "Tempus Fugit" fördubblat sitt medlemsantal, på mindre än en månad. Fortsätter det i den här takten så kommer vi snart att bilda folkrörelse.

Såhär ser ni som läser ut för mej.
image70

Det blir lätt lite abstrakt. Kom igen nu, ge er tillkänna. Vilka är ni egentligen? Eller du ska jag väl egentligen fråga eftersom ni alla sitter i er separata ensamhet och läser.