Justice wanted a steady relationship but Freedom just wanted to fool around


Freddys

Kan inte nån göra mej en tjänst och besöka nyöppnade Freddys? Och skriv sen en kommentar och berätta.

Holism eller atomism; vilken reduktionistisk fråga.

Vanligen brukar jag se analys och syntes, atomism och holism, som synsätt eller metoder, snarare än objektivt uteslutande tillstånd. Man kan alltså se på samma fenomen med antingen holistisk eller analytisk approach.


Folk med aspergers syndrom sägs ha svårt att uppfatta helheter. Detta kan t.ex yttra sej som att de kan se en byggnad som en enhet när den befinner sej långt borta vid horisonten, men ju närmare de kommer byggnaden desto mer upplöses den i deras perception till en mångfald detaljer och även om de intellektuellt begriper att byggnaden fortfarande finns där så har de svårt att uppfatta den i sin helhet på samma gång. (Ibland undrar jag om inte en lätt släng av asperger är rätt så vanligt bland filosofer idag.)


Dock kan man fråga sej om det inte iallafall finns nånting som i-sej-självt är reduktionistiskt snarare än holistiskt?

Man kan skilja mellan interna och externa relationer. Enkelt uttryckt säger reduktionisten att alla (eller många) relationer är externa medan holisten säger att alla (eller många) relationer är interna. En relation är intern om det som relateras förändras om relationen försvinner. En relation är extern om det som relateras är detsamma om relationen försvinner. Därmed blir en holist ung. samma sak som en relativist.


De engelska idealisterna Bradley och Royce hävdade att alla relationer var interna. Man kan t.ex enligt dem bara ha fullständig kunskap om ett ting om man har fullständig kunskap om hela universum. För Wittgenstein var däremot en intern relation en analytisk sanning som inte sa nånting om den empiriska världen.


Inom estetik, perceptionspsykologi o.dyl är någon form av holism ett oomstritt fakta. Men vad säger fysiken? Empiriskt så tycks det finnas gott om interna relationer på subatomär nivå, (reduktionistens lägsta?) men någon slutgiltig fysisk teori som förklarar hur det egentligen förhåller sig finns ju ännu inte. Holisten tycks dock ha fördel framför en alltför hård reduktionist. Subatomära partiklar påverkar starkt varandras egenskaper och förvandlar regelbundet varandra till andra partiklar.


Reduktionismen delar först upp världen i helheter och delar och hävdar sedan att bara delarna är verkliga. Först analyserar man världen i nivåer och sedan hävdar man att bara den lägsta nivån (atomer eller nåt sånt) är egentligt verklig. Man kan tycka att om helheten är identisk med sina delar så borde även delarna vara identiska med helheten.


Reduktionistens/atomistens fördel är informationsekonomisk. Det är mer praktiskt att vara reduktionist än holist. Holisten lever i en kletig och klistrig värld där allt fastnar i allt annat. Atomisten lever i en hård och kall värld där allting alltid är klart avgränsat. Ja är ja och nej är nej. För en relativist är svaret ofta "både ja och nej".


Kanske kunde vårt universum resa sej ur kvantskummet först när någon begränsning för kvantskummets relativism uppstod. När den holistiska vågfunktionen kollapsade i en reducerande observation.


andra bloggar om

filosofi,

holism,

relativism,


Utifall någon undrar varför jag inte bloggar

I Umeå har det kommunala nätbolaget Kommunicera haft monopol i allmännyttans lägenheter. Pga kritik ska de nu sluta med detta och istället inför Bostaden öppet bredbandsnät from augusti -08. Tydligen är detta alldeles för mycket för dem att klara av och istället har nätet istortsett legat nere i Bostadens områden sen början av augusti. Kring fem på morgonen kan man få 10 kb i fem minuter eller så. Lokalpressen har haft en liten artikel om problemen där en representant för Kommunicera var fåordig och defensiv.


Amethyst/Opals

James Hawes ger i månaden ut boken Excavating Kafka. Han vill där visa okända sidor hos författaren:


"Of the world's authors, only Shakespeare generates more PhDs, more biographies, more coffee-table books... Everything Kafka wrote, every postcard he ever sent, every page of his diary... is regarded as a potential Ark of the Covenant... Yet no-one has ever shown his readers Kafka's porn."
andra bloggar om

Kafka,

Porr,


PythagorasPythagoras
föddes på Samos och emigrerade till handelsstaden Kroton i Syditalien, undan diktatorn Polykrates. Där grundade han ett följe till sin filosofi, som tidvis utgjorde en lokal politisk faktor. De hade egendomsgemenskap och könen behandlades lika. Pythagoreerna är det första nedtecknade exemplet i historien på ett klosterliknande liv. Skolan var indelad i en inre och en yttre krets som efter Pythagoras död vid 90 års ålder splittrades i två skolor.


På Thales inrådan åkte Pythagoras till Egypten för att studera. Pythagoras var den förste som kallade sej filosof. Pythagoras är den tidigaste kände grekiske matematikern, en av de tidigaste filosoferna och nästan unik i sin kombination av matematiker och filosof i antikens grekland. Pythagoras undersöker filosofiskt kosmos och finner att allt är tal. Matematiken är grunden till allting.


Kosmos två grundläggande principer är "det begränsade" och "det obegränsade" (apeiron) som dessutom är grunden för det goda och det onda. Liknande tankegångar var även aktuella för andra filosofer som Anaximander (som nästan upptäckte gravitationen och evolutionen.)


De följande principerna är "det lika" och "det olika" som tillsammans skapar identiteten, enheten och entalet, som står utanför talföljden. Ur ettan följer talen och ur talen följer kosmos.


Pythagoreerna grundlade en tidig musikteori på matematisk grund när de undersökte förhållandet mellan olika toner, strängars längd, tjocklek och harmoniska intervall. För att använda en senare analogi så var kosmos en symfoni för dem. Ex. på harmoniska intervall är 1:2 (oktav), 3:2 (kvint) och 4:3 (kvart).


De hade även viss geometrisk forskning, och pythagoras sats var t.ex känd av dem, även om den hade varit känd redan tidigare i historien. Pythagoreerna konstruerade dock ett matematiskt bevis för den som kan vara det första matematiska beviset någonsin.


De skiljde mellan tertiära, kvartära osv tal. Ett uttryck som "kvadratrot" är influerat av pythagoreernas syn på tal som t.ex kvadratiska. Den pythagoreiska geomentrin utgör grunden för der sk. sakrala geometrin.


Noviserna till den inre kretsen fick svära en helig ed på det heliga tiotalet Tetractys. Sedan var de tvugna att tiga i tre år.

Med start hos pythagoreerna börjar ett komplicerat samspel mellan musik, geometri och mystik. Pythagoras tyckte att den samtida musiken var för snabb och disharmonisk.


Fast Pythagoras själv inte verkar ha sysslat med det så verkar pythagoreisk talmystik ha influerat nummerologi. Pythagoreerna delade in talen i udda (maskulina) och jämna (feminina).


När de upptäckte att kvadratroten ur 2 inte är ett naturligt tal så var detta ett problem för deras naturfilosofi, eftersom allting var naturliga tal för dem. De försökte först hålla upptäckten hemlig och det hävdas t.o.m. att de dränkte personen som gjorde upptäckten.


Uttycket sfärernas harmoni kommer från den pytagoreiska skolan och de var även intresserade av astronomi. Philolaos såg Jorden som en planet bland andra. Alla planeterna roterade tillsammans med solen och månen runt den osynliga centralelden. Philolaos föklarade bl.a månförmörkelser.


Theano, hette en pythagoreisk dotter till en orfisk invigd. Hon var matematiker och skrev texter om matematik, fysik, medicin och barnpsykologi. Hennes viktigaste arbete handlade om det gyllenne snittet.


Den religiösa sidan av Pythagoras filosofi liknar orfismen som lägger vikt vid försoning och rening genom ritualer. De förde en vegetarisk kost och trodde på reinkarnation. Man skulle vara pacifist, inte tala i onödan och avsluta det man påbörjade. Pythagoras själv hävdade att han kom ihåg flera av sina tidigare reinkarnationer och att det var detta som gjorde honom till en filosof.


"He was once born as Aethalides and was considered to be the son of Hermes. Hermes invited him to choose whatever he wanted, except immortality; so he asked that, alive and dead, he should remember what happened to him. Thus, in life he remembered everything, and when he died he retained the same memories. [...] He remembered everything - how he first had been Aethalides, then Euphorbus, then Hermotimus, then Pyrrhus, the Delian fisherman. When Pyrrhus died, he became Pythagoras." (Diogenes Laertius)


Filosofins uppgift är att frälsa människan. Kosmos är ett levande, evigt och gudomligt väsen. Människans själ bör befrias från att återfödas i en förgänglig kropp och istället förenas med kosmos. Det har föreslagits att Pythagoras var influerad av österländska religioner och filosofier, men han är själv samtida med den äldsta buddhismen och de tidigaste upanishaderna.


Pythagoras var den förste i antikens grekland som hävdade att tankarna fanns i hjärnan och inte i hjärtat. Enligt en historisk andrahandsuppgift var Pythagoras bekant med judiska föreställningar. Pythagoras var en viktig influens för Platon. Kanske var Platon influerad av Pythagoras när han accepterade kvinnor som lärjungar.


Många underligga föreskrifter har väckt undran ända sedan antik tid. Det var förbjudet att äta bönor, röra vid vita tuppar och att se in i en spegel brevid ett ljus. Kanske tillkom dessa först efter hans död inom den yttre kretsen, kanske var de ursprungligen menade som allegorier för visdomsord. Det var så t.ex Aristoteles förklarade det. Det finns inga bevarade orginaltexter av Pythagoras.

Strukturen på den pythagoreiska skolan är även förebilden för alla senare esoteriska, hermetiska sällskap som frimurarna och rosenkorsarna. Typiskt för sådana esoteriska, hermetiska grupper är även att på pythagoreiskt maner blanda matematik med religiös mystik. Bland pythagoreerna användes pentagrammet som ikon.


Det pythagoreiska pentagrammet hade två spetsar uppåt och syftade bl.a tillbaka till Pythagoras lärare Pherecydes of Syros vars mytologiska kosmologi påminner en aning som senare gnostiska kosmologier. Man kan även finna det gyllenne snittet i pentagrammet.andra bloggar om

Pythagoras,

filosofi,

matematik,
esotericism,


080808888 kan stå för många olika saker. Inte minst är numret aktuellt nu när OS i Kina officiellt inleds idag. Åttor är lyckosamma tal för kineser. Ickedestomindre tänkte jag följa ett helt annat spår i den här posten.

888 är nämligen också Jesus tal enligt gemantria, en form av numerologi, och åtminstone en möjlig stavning av hans namn. Naturligtvis är "888" för Jesus en möjlighet som fastnar i minnet, inte minst med tanke på att "666" ofta får symbolisera Satan och "777" åtminstone ibland har använts som ett tal för Jahve.


Nåväl, Jesus alltså. Det verkar som att han har funnits som historisk person som jag dock håller distinkt från den mytologiske Kristus.

Min favoritforskare kring kristendomens ursprung är Martin A Larson.


Ända sedan 1800-talet har en del velat se samband mellan Jesus och esséerna samt mellan esséerna och pythagoreerna. Jesus har föreslagits ha haft mer eller mindre samröre med esséerna som sägs ha varit en judisk sekt av pythagoreer som levde ett klosterliknande liv ute i öknen. Jesus säger t.ex i evangelierna att man aldrig ska svära att man talar sanning eftersom det ska vara självklart att man alltid talar sanning. Detta återfinns ordagrant hos esseerna.


De hade egendomsgemenskap, valda ledare, var förbjudna att svära eder, förbjudna att offra djur, hade inga slavar, bar endast vapen som skydd mot rånare, idkade ingen handel, och kontrollerade humöret. De ska ha varit celibatiska vegetarianer med självförsörjande samhällen, som såg sej som ljusets söner och som förutspådde ett kommande krig med mörkrets söner. Detta tycks peka på en influens från zoroastrianismen, som ju tycks vara en föregångare till alla abrahamitiska religioner.


Efteren prövotid på tre år kunde proselyter ta en ed (!) som inkluderade vördnad inför Javhe och rättrådighet inför mänskligheten, en ren livsstil, att avstå från kriminella och omoraliska aktiviteter, att föra reglerna vidare oförstörda och bevara esséernas böcker och namnen på änglarna.

En del ritualer innehöll rening genom vatten. Martin Larson ser även likheter mellan orfeiska kultgrupper och både pythagoreerna och esséerna. Johannes Döparen har föreslagits vara en avfällig essé. Vissa som JB Lightfoot kritiserar teorin om en koppling mellan kristendomen och esséerna medan vissa som Robert Eisenman försvarar den. Vissa uttalanden av Jesus skulle kunna tolkas i rktigning mot en reinkarnationstro, som skulle kunna tyda på någon koppling till pythagoreerna.


Döda-havs-rullarna
är urtexter från esséerna medan Nag-Hamadi-texterna kommer från tidiga kristna gnostiker. Elaine Pagels har skrivit en intressant bok, De gnostiska evangelierna. Ibland räknas Tomas-evangeliet dit.


Enligt en judisk legend så hade esséen Menachen fört en del av sin mystiska kunskap vidare till den talmudiske mystikern Nehunya Ben Ha-Kanah, vilket isåfall utgör en länk mellan esséerna och tidiga judiska gnostiker. Vissa essénska ritualer liknade samtida hassidiska traditioner.


Urkristendomen innebar att leva i små kommunistiska celler med egendomsgemenskap i nära gemenskap i väntan på en snar återkomst av Kristus. Under de första århundraderna så utvecklades och förändrades kristendomen tills den på 300-talet kunde användas som religion för hela romarriket. Ända sedan dess har katolska kyrkan varit en världslig makt lika mycket som en andlig.


Det fanns dock under tiden alternativ till denna utveckling. Fria kristna som tänkte och tyckte vad de ville. Idag kallas de flesta av dessa gnostiker. Myten om gnostiker är att de anser denna världen vara heltigenom ond. I själva verket tyckte de lite olika saker. De levde under en tid när kristna var förföljda och när katolska kyrkan närmast bejakade förtrycket och ansåg att det var en särskild ära att dö som martyr och aldrig förneka sin tro oavsett hur torterad man blev.


Gnostikernas uppfattningar varierade som sagt. En del ansåg det helt ok att ljuga så mycket man orkade om att inte vara kristen. En del ansåg att denna värld snarare var neutral än ond och blev vad människorna gjorde den till. Vissa ansåg att det inte alls var världsligt att njuta av vin, kvinnor och sång eftersom denna värld ändå inte var verklig. Ok, de flesta var mer asketiska än så men framförallt så fanns en variation bland de fria kristna.


Katolska kyrkan upptog även en del gods från den konkurrerande Mithras-religionen, t.ex att fira Jesus födelse 25e december och att Påven skulle ha en fånig mössa (en "mithra"). Katolska kyrkan har på det hela taget varit ganska pragmatisk och gjort det mesta som har kunnat stärka dess egen makt. Naturligtvis ska katoliker få göra som dom vill, men det verkar en aning ogrundat att de anser sig stå för den enda sanna kristendomen. Men det är väl delvis pga sina auktoritära anspråk som det katolska memekomplexet har blivit en sån evolutionär succé.
andra bloggar om
Jesus,
Kristus,
esséerna,
gnosticism,
kristendom,
urkristendom,


Shine on you crazy diamond

Människokroppen består till 18% av kol. Grundämnet kol kan även uppträda som grafit och som diamant. Det tar naturen miljontals år att producera diamanter. Människor kan dock göra det fortare. Men det kostar.

Företaget
Lifegem  har specialiserat sej på att göra konstgjorda diamanter av kol. Närmare bestämt av kol från människor. På bara några veckor har krematorieaskan blivit en värdefull ädelsten och de anhöriga har kunna följa processen på internet om de har velat.


 


Dessutom, som en vild association, så går det även att göra smycken av bröstmjölk.

andra bloggar om
diamanter,
lifegem,


Förslag Rörande Avlyssning

Bloggosfären och Piratpartiet har bekämpat FRA-lagen ända sedan inlandsisen drog sej tillbaka. Det är över två år sen jag nämnde FRA för första gången och FRA-lagen för över ett års sen. Men ändå har jag tigit i sommar. Jag får erkänna att jag kände mej lite skyldig när jag tog en bloggpaus mitt uppe i FRA-motståndet, av tja personliga skäl, men FRA-motståndarna (hädanefter kallade "de goda") gjorde sitt bästa för att kompensera för förlusten och i tolfte timmen mobiliserade:


IT-säkerhetsexperter
,

terrorexperter,

Jan Guillou,

68 procent av väljarna i åldern 18-24,

Stekare mot FRA,

SvD,

Google,
Telia Sonera,
danska kyrkan,
arga norska företagare,

Tre och Momail,

Ungdomsförbunden,

Centrum för rättvisa,

samt folk inom partierna som redan har sagt ja.


Det är nästan så att jag börjar att tveka ...

Whenever people agree with me I always feel I must be wrong - Oscar Wilde


Nä, skämt åsido. det har varit mycket intressant att under sommaren se hur förspråkarna har kommit med den ena förklaringen efter den andra till varför FRA överhuvudtaget behöver existera. Först var det tydligen för att skydda de svenska soldaterna i Afganistan och sen för att spana på Ryssland, följt av att hålla ordning på pedofiler och människohandel och sen för att förhindra politiska mord. Alla dessa spretande argument har kritiserats, inte minst i bloggosfären.


Till sist förstår man att dom säger: om folk anmäler oss så anmäler vi folk tillbaks.
Man får väl trösta sej med att dom åtminstone menar väl och tänker på allas vårt bästa.
Hur sannolikt är det t.ex att folks sexuella preferenser skulle registreras?


Skämt åsido, här är en översikt över övervakningslagar och en betraktelse över angiverilagen.
Här har ni inte mindre än två historiska översikter.

Till sist har jag bara en fråga; om deras verksamhet skulle bli olaglig igen, skulle de då upphöra med den, trots att det inte har bekymrat dem hittills att den har varit olaglig? Lägg ner.

andra bloggar om
Fra,
politik,
privatliv,
integritet,
lex orwell,
samhälle,
Fra-lagen,
demokrati,
avlyssning,
övervakning,
signalspaning,
massavlyssning,


Teach the (meta)controversy

Jag kan se Jonas Birgersson framför mig. "Hm, vad kan man mer använda occhams rakkniv till än att blåsa upp it-bubblan?"

Krister Sturmark vet. Man kan jaga kreationister.


Jag tycker att vetenskapare bör ta diskussionen med kreationisterna. Nu så gör dom ju faktiskt det, men vill gärna att kreationisterna håller sej ute ur grundskolan. "Teach the controversy" säger kreationisterna och menar att lärare ska säga att frågorna inte är riktigt avgjorda till sina elever. Kanske bör man åtminstone lära ut att det finns dom som inte anser att frågorna är avgjorda och varför dom har fel. Det tycks finnas en kontrovers huruvuda det finns en kontrovers eller inte. Så varför har de fel?


Enligt Popper så kvalificerade inte evolutionsteorin som en fullständigt vetenskaplig teori eftersom den inte gick att falsifiera. Däremot är den väl invävd i angränsande vetenskaper som geologi och genetik. Om man börjar att omtolka miljontals år gamla fossil så kanske man måste omformulera delar av geologin och sen kanske mineralogin också, och sen måste man kanske hyfsa till astrofysiken en aning och till sist stryka hela big bang.

andra bloggar om

Popper,
ateism
,

religion,

moralism,

kreationism,

humanisterna,


Trossamfundet Ateisterna

Humanisterna klagar på att de inte räknas som ett trossamfund och får statliga bidrag m.m. Argumentet är att buddhisterna faktiskt räknas som en religion trots att de inte heller tror på Gud. Och det är ju faktiskt intressant. Tydligen är tron på en högsta Gud inte det mest centrala i religionen.


Så vad är då kärnan? Är konfucianismen en religion? Är marxismen en religion? Bägge har ju kallats religioner, marxismen kanske inte helt seriöst (CW Mills), men faktum kvarstår att det finns lite olika definitioner på vad som egentligen är "religion". Sen kan man ju skilja på "religion" och "trossamfund" om man riktigt vill krångla till det.


Ett förslag är att religion är ungefär samma sak som moralism. På gott och ont. En religiös livsuppfattning ser världen och livet som en sammanhängande helhet där det du beslutar och gör även spelar roll för din omgivning. Guds funktion för moralisten är då att garantera den moraliska världsordningen. En amoralisk Gud är inte till mycket nytta.


Till moralisterna kan man t.ex räkna "humanisterna" (ateisterna) som har som central värdering att "du bör icke tro på någon gud". Till moralisterna kan man även räkna liberaler och libertarianer som har som central värdering att " du bör icke lägga dej i din nästas privata angelägenheter".


Ett kriterium på en äkta moralist är att han eller hon faktiskt blir känslomässigt upprörd om någon bryter mot något centralt bud. I viss mån är vi väl alla moralister även om vissa är mer moralister än andra. En äkta moralist tycks drivas av ett behov att fördöma andra människors val.


Jag har höga tankar om Dawkins som populärvetenskaplig författare. Han skriver bra böcker som jag gärna läser, lyckas göra komplicerade sammanhang begripliga osv. Däremot tycks närmast vara driven av hat i sin kritik av allt vad religion heter. Visst han har en del bra argument, men han stannar inte där.


När man hör honom tala låter det som om alla religiösa människor i hela världen är kollektivt skyldiga till ex. 9/11 och att religion närmast bör förbjudas eftersom det inte kan föra något gott med sej. Själv har jag svårt att tro att intolerans skulle vara svaret på världens problem.


Imagine/Lennon - en ateistisk/socialistisk hymn. Andra ateistiska artister är t.ex ABBA-Björn, Queen-Freddie och XTC-Andy.


andra bloggar om

ateism,

religion,

moralism,

kreationism,

humanisterna,


Är friheten grön?

Mp har hittills handikappats av att inte tas på allvar av det borgerliga blocket. Det finns liksom inte så mycket förhandlingsutrymme för ett mittenparti om det bara är ena sidan som vill sammarbeta med en.


När mp förde seriösa
förhandlingar med borgarna inför valet 2002 så var t.ex fp imponerade av att mp faktiskt framstod som en seriös och ansvarstagande samtalspartner och inte den flummiga kuf partiet ofta har frammålats som. Dock blev tydligen centern livrädda och saboterade samarbetsförsöket. Hur många borgerliga gröna partier finns det egentligen plats för tänkte de nog.


När nu centerns flirt med liberalerna tycks vara över iom att Frederley röstade för FRA-lagen så tycks många liberaler istället söka sej till mp istället, som faktiskt är ett av få riksdagspartier som är tydligt och trovärdigt emot den. De kan ju inte gärna söka sej till vp.


Nu har det ju alltid funnits en "liberal" falang inom mp, liksom en "socialistisk" och en "konservativ". Hittills har de balanserat varanda men om många liberaler intresserar sej för mp så kommer det nog även att påverka partiets inre maktkamp.


Utomlands finns det redan exempel på blå-gröna sammarbeten liksom det även finns ideologiska hybrider mellan gröna och liberaler.


Sen så gjorde ju Maria och Mona upp i Almedalen vilket fick många FRA-motståndare att förtvivla. Icke vinnaren av politikerbloggens nyhetspris dock.


Falkvinge har analyserat läget i flera postningar och kommer fram till att mp fortfarande är good guys.


Mp har kanske chansen att bli det vågmästarparti som man alltid har velat vara. Blir man alltför tydligt borgerliga så riskerar man dock att återigen bli uppäten av blockpolitiken.

Själv var jag ju medlem i mp innan jag blev medlem i pp.


andra bloggar om

miljöpartiet,

blockpolitik,

liberaler,

gröna,


On top of the world

Jag är inte speciellt intresserad av vare sej mode eller modeller. Jag har en vag koll på vilka ett fåtal supermodeller är, thats about it.
Jag minns dock att jag har sett bilder på tjejen med det långa håret. Rysslands Rapuntzell, som hade hår ner till knäna när hon upptäcktes som 15-åring. Det var fem år sen. Nu är hon död.


Polisen säger att det var ett självmord. Hon föll nio våningar från balkongen mitt på centrala Manhattan. Dörren var låst inifrån och det finns inga tecken på någon strid eller tvång i lägenheten. Men det finns alltid spekulationer.


En del tycker att det låter osannolikt att hon skulle ta livet av sej bara några dagar efter att hon hade skrivit på ett nytt luckrativt kontrakt och bara timmar efter att hon hade blivit avsläppt hemma, glad och positiv enligt uppgifter. Att kasta sej från en balkong är också ett typiskt manligt sätt att begå självmord. Våldsamt och oåterkalleligt.


En del hävdar att rysk maffia ibland brukar ta livet av folk genom att slänga dom från balkonger för att få det att se ut som självmord och att rysk maffia också ha börjat intressera sej för modellbranchen efter att ryskor och ösateuropeiskor har börjat att tjäna stora pengar.


Hur som helst finns det ännu inget bevis som binder henne till rysk maffia liksom det inte finns några bevis för att hon skulle gå på droger och kanske ha snedtänt. Hon beskrivs som rätt helylle.


Istället pekar man på saker som hon har skrivit på olika internetforum. Tydligen hade hon nyligen en olycklig kärleksaffär. Hon beskriver sej som vilsen. Hon lär även ha skrivit nånting om att "I wanna fly so high over the rainbow" vilket en del kopplar till hennes självmord, men det är tydligen en sångtext som hon gillade som handlar om att klara av saker.


Så även om det var oväntat av alla så verkar det ha varit ett självmord. Nånstans så brast hennes sociala kontaktnät.


På flera platser där folk skriver om hennes självmord så hittar man kommentarer om att hennes självmord inte borde få speciell uppmärksamhet bara för att hon var så vacker osv. Det är tydligen inte ok att vara svag för skönhet, liksom det tydligen inte heller är ok för skönheter att vara svaga.


andra bloggar om

Ruslana Korshunova,

självmord,

modeller,

ytlighet,


EST

Youtube har kallats ett mirakel och en revolution. Äntligen kan man visa sina barn klipp ur alla fåniga barnprogram som man själv växte upp med, eller fylla sin tidigare så renomerade blogg med lowbrowpopvideor. Men Youtube har en mörk sida också. Inte bara vägrar vissa artister som Prince t.ex att finnas där, utan dessutom så riskerar dina länkar att ruttna när som helst eftersom de flesta filmerna ligger där på privat initiativ. Ta t.ex den här postningen av mej med tre stycker stoneslåtar från det glada sextiotalet. Alla är no longer available. Man kan bli tyken för mindre. Nåväl, här kommer ännu ett försök:Udda fakta: Samma måndag som det blev allmänt känt att Esbjörn Svensson hade förolyckats så övernattade jag i Västerås, hans hemstad, för första gången.


Öppna din dörr

SD ligger över 4%-spärren och är lika stora som Kd. Fortfarande undrar övriga politiker hur de ska hantera SD. Ta diskussionen tycker jag. Här är några argument:

  • Uppenbarligen så uppmärksammas de och växer trots att man försöker att tiga ihjäl dom.
  • Vilket för övrigt är en i princip odemokratisk taktik.
  • Om man argumenterar med dom så kanske andra partier tvingas att uppmärksamma de frågor som SD tar upp för att faktiskt komma på alternativa lösningar.Som det nu är så sopas faktiska problem under bordet. Annars hade det inte varit ett växande parti.
  • Dessutom så kanske partier tvingas att ta ställning emot deras konkreta politik och inte bara emot partiet som en symbol. Kom ihåg Nd. Alla hatade och mobbade dom och tio år efter att de hade åkt ur riksdagen så hade nästan hela deras partiprogram genomförts av andra partier.

andra bloggar om
Sverigedemokraterna,
Kristdemokraterna,
Ny Demokrati,
demokrati


kort om sommaren

Medan bloggvärlden kokar över av FRA framförallt så låtsas kvällspressen att det är nyhetstorka och gräver fram den gamla historien om robotsex igen.

Hittills har jag haft sex (med andra människor) i drygt 20 år. Nu verkar det som om jag i bästa fall kan komma att ha det i 30 år till. Det låter ju lovande.


Dessutom tycks kvinnor kunna få barn tills de är 70.


Fängelsernas satsning på utbildning en succé. Spontant tycker jag att det låter som en bra idé.


SSU vill driva socialistisk friskola. Javisst, ha det så roligt. Kom bara ihåg att prata rövarspråk när ni diskuterar den kommande revolutionen.


Polisen pysslar med kulturkonservatism istället för brottsbekämpning.