Medvetet eller omedvetet?

Det var inte Freud som uppfann det omedvetna, men det är mest med hans namn som idén associeras idag. Idéer om det omedvetna finns hos Schopenhauer och Göthe och man kan kanske hitta spår ännu längre tillbaks i tiden. (Malebranche?)

 

Det mesta som händer i hjärnan är vi inte medvetna om. Så långt är alla överrens. Frågan är snarare om det finns något ”omedvetet” som är systematiserat, och kompetent och kanske till och med kan agera utan att du är fullt medveten om det. Det verkar som om även den ortodoxa psykologin är på väg att acceptera detta.

 

"In modern cognitive psychology, many researchers have sought to strip the notion of the unconscious from its Freudian heritage, and alternative terms such as "implicit" or "automatic" have come into currency. These traditions emphasize the degree to which cognitive processing happens outside the scope of cognitive awareness, and show that things we are unaware of can nonetheless influence other cognitive processes as well as behavior."

-Wikipedia, unsconscious mind

 

Med tanke på att samtida neurovetenskap inte säger sej veta vad medvetandet har för funktion egentligen så kan man fråga sej om inte det omedvetna borde kunna göra allt som det medvetna kan göra?

 

Man försöker ju även hävda att fri vilja inte existerar - pga att besluten fattas omedvetet. Kreativitet uppfattas som en omedveten kombination av tidigare erfarenheter och intuition är ungefär samma sak.

 

Samtidigt som vissa ifrågasätter det omedvetna så ifrågasätter andra medvetandet. Längst går den sk. ”eliminativa materialismen”.

 

Eliminative materialism” innebär att man helt enkelt förnekar existensen av själsegenskaper som t.ex vilja, tankar, glädje och smärta. Vardagliga föreställningar om själen och psyket ska ses som dålig vetenskap, ”folk psychology”.

 

Man förnekar både att medvetandet och upplevelser existerar och talar istället om "qualia". Alla upplevelser består av meningslösa, i sej otolkningsbara upplevelseinstanser. Snarare "färgfläckar i olika nyanser" än "äpple”.

 

Man tycks försöka visa att qualia är fysiska snarare än ickefysiska.

Alternativt att qualia inte är fysiska och alltså inte existerar heller.

 

Som argument för detta har man bl.a ”introspection illusion”, (som snarare talar för att det omedvetna existerar).

Ett annat argument verkar vara att ”connectionism” ses som bevisat till skillnad från ”language of thought hypothesis”.

(Jag gillar bägge men tycker inte att de bevisar så mycket i sammanhanget.)

 

Wittgenstein skriver i philosphical investigations att det är ett kategorimisstag att jämföra subjektiva upplevelser med objektiva tillstånd (i hjärnan) och eliminatister tolkar detta som att det är ologiskt att tro på subjektiva upplevelser öht. 

Detta var antagligen inte vad Wittgenstein menade.

 

Ibland pekar eliminatister på överrensstämmelser med buddhism som förnekar att atman eller egot finns. Buddhismen är dock inte materialistisk utan föredrar neutral monism eller idealism.

 

”Intentionality” är ett annat problemområde. Enligt eliminatisterna så kan ingenting egentligen "betyda" nånting annat.

 

Peirce och andra semiotiker menar att det behövs ett tolkande subjekt för att göra nånting meningsfullt. På sätt och vis tycks ju eliminationsterna hålla med eftersom de förnekar både mening och tolkande subjekt.

 

Så om medvetandet inte existerar så blir det inte mycket kvar.

och om det omedvetna inte heller existerar, vad skulle kunna vara kvar då?

 

Nu så talar ju mycket för att det omedvetna faktiskt existerar och att förneka medvetandet är naturligtvis absurt. Det är viktigt att påpeka att ”eliminative materialism” är en metafysisk filosofi och inte något vetenskapligt forskningresultat.

 

Den intressanta frågan är snarare vilken natur som det omedvetna har. 

 

"Given the lack of evidence for many Freudian hypotheses, some scientific researchers proposed the existence of unconscious mechanisms that are very different from the Freudian ones. They speak of a "cognitive unconscious" (John Kihlstrom), an "adaptive unconscious" (Timothy Wilson), or a "dumb unconscious" (Loftus & Klinger), which executes automatic processes but lacks the complex mechanisms of repression and symbolic return of the repressed."

-Wikipedia, unconscious mind

 

Jag betraktar inte repression och omedveten symbolik som speciellt höga och komplicerade mentala funktioner. De bör finnas hos högre djur också.

 

"Researchers concluded that rationalization activity may take place quickly (within seconds) without conscious deliberation."

wikipedia, cognitive dissonance  

 

Det påstås att

"David Holmes examined sixty years of research about the Freudian concept of "repression", and concluded that there is no positive evidence for this concept."

 

Man kan konstatera att

"Most of Professor Holmes’s work and research is based on the poststructuralist works of Deleuze & Guattari and Michel Foucault."

 

Dessa kontinentala filosofer är bl.a kända för att vara kritiska till Freud och traditionell psykoanalys. Annars är det ju den kognitiva ansatsen som nuförtiden anses vara ortodoxin inom psykologin.

 

Man har sagt att kognitiv psykologi är den långa subjektiva traditionen plus behaviouristisk objektiv metod (tes, antites, syntes). Kanske är det dags att erkänna det omedvetna som varken är helt subjektivt eller helt objektivt. 

 

 


Något om hypnos

Existerar hypnos över huvud taget? Det är lite av en kontroversiell fråga trots att tusentals människor blir hypnotiserade varje dag. Trots att hypnos ofta tycks fungera i praktiken så tycks psykologer ha haft det svårt att bestämma sej för vad detta är för fenomen. Flera olika definitioner av hypnos existerar. Är man havsovande? Är man istället extra fokuserad? Finns det olika typer av hypnos? Är det kanske flera olika fenomen?

 

Efter Freud så anses många psykiska problem bero på förträngda minnen. Om sådana existerar är också kontroversiellt.

 

Anhängarna anser ibland att man kan uppdaga förträngda minnen genom regressionsterapi.

Inom hypnos så är det välbelagt att att man kan minnas saker som man annars tycks ha glömt av olika anledningar. Det är också välbelagt att man under hypnos kan producera falska minnen. Hypnos är alltså ingen säker metod att utforska det förflutna med. Men det är inte minnet heller. Det är välbelagt att minnet öht är en produktiv och kreativ process och att vi ganska ofta minns fel.

 

Det har förekommit tveksamma domstolsfall både i Sverige och utomlands där man har lagt för stor vikt vid påståenden som har framkommit under hypnos. Hypnos är ett intressant fenomen att studera vetenskapligt, ingenting man ska basera livsavgörande beslut på.

Under regressionsterapi så har man även upptäckt att man tycks kunna utföra regression till tidigare liv. För dem som inte tror på reinkarnation så är detta ett tydligt bevis på att minnena är fabricerade och att hypnos, om det existerar, är helt opålitligt.


Buddhismen har sedan länge flera olika teorier om ett omedvetet, men inget begrepp om några förträngningsmekanismer. Omedvetna tendenser kommer från tidigare liv som vi inte är medvetna om. Det omedvetna är inte aktivt förträngt men det är ändå ett svåråtkomligt bagage från det förflutna som vi behöver jobba med.

 

Själv tycker jag nog att förträngningsmekanismer känns rätt bevisade.

 

Folk som förnekar det omedvetna förnekar så gott som alltid tidigare liv också.

 

Jag prövade ju faktiskt en regressionshypnos en gång. Det är enda gången som jag har blivit hypnotiserad och det var intressant. Jag förlorade aldrig medvetandet eller min fria vilja och jag kunde när jag ville ha öppnat ögonen och avbrutit det hela. När hypnotisören frågade efteråt hur det kändes sa jag att det var som att jag hade drömt fast jag hade varit vaken hela tiden.

 

Det var en regression till tidigare liv. Jag fick faktiskt en intressant och sammanhängande livsberättelse under en lång stund men det kändes aldrig som något otvivelaktigt bevis för tidigare liv. Det skulle också kunna ha varit något som mitt omedvetna skapade.

 

Dock: jag fick fram att jag skulle ha hetat ”Lödinger” (eller kanske ”Lövinger”) när jag levde som revisor i Westfalen i slutet av 1700-talet. Jag tyckte att det lät som ett konstigt namn och mindes inte att jag hade hört det nån gång. När jag undersökte saken efteråt så visade sej dock att bägge namnen faktiskt var användna efternamn där och då.

 

Jag tycker att det är konstigt att folk förnekar det omedvetna men det finns folk som förnekar det medvetna också! Mer om det i en annan bloggpost.

 

Det omedvetna är för psykologin ungefär vad m-teorin är för fysiken; de flesta vägarna pekar ditåt men det verkar svårt att bevisa empiriskt och teorin har den bristen att den är för användbar och förklarar för mycket - allt verkar gå att legitimera med det omedvetna inom psykologin eller med m-teorin inom fysiken. Men det verkar inte finnas något egentligt seriöst alternativ.


Framtiden enligt Jenny

Jenny Cockell blev mycket uppmärksammad i mitten av 90-talet när hon på kort tid gav ut tre böcker som handlade om hennes upplevelser av reinkarnation och ”Sökandet efter mina barn från ett tidigare liv.”

 

Hon beskrev hur hon tyckte sej ha fragmentariska minnen av ett tidigare liv som fattig kvinna på Irland där hon gick bort för tidigt och lämnade sina barn efter sej. 

Hennes oro för sina barn tycktes nu göra att hon även i nästa liv mindes saker ur sitt tidigare liv. 

 

Hon uppfattades som ett av de mer trovärdiga reinkarnationsfallen och det gjordes bl.a en tv-film om henne.

 

Eftersom det är svårt att hitta tydliga bevis emot reinkarnation, så får skeptiker istället fokusera på oklarheter och bristande information som de tycker borde finnas med.

 

I sin tredje bok från 1996 beskrev hon ett mera organiserat utforskande genom hypnos, inte bara av det förflutna utan även av framtida reinkarnationer.

 

Hennes nästa liv ska bli som en fattig flicka i Nepal vid namn Nadja runt år 2050. Nadja blir dock inte så väldigt gammal men hon är på det hela taget lycklig.

 

Nära hennes by så håller utländska arbetare på med ett vattendamsbygge. Hon kallar alla utlänningar för amerikaner. Västerländsk hjälp är välkommen för Kina upplevs kring 2050 som ett stort hot mot Nepal, någit som förvånar Jenny Cockell.

 

”Den svåraste perioden kommer förmodligen att inträffa under de följande hundra åren (2050-2150) då den påtagliga befolkningsminskningen gör sig gällande.”

(s.194)

 

Kring 2150 är Jenny reinkarnerad i norra Europa, kanske Polen, och tiderna är hårda. Det verkar inte vara krig men detta är det sämsta av de framtida liven som Jenny upplever.

 

”Den befolkningsminskning som infertiliteten på sikt leder till kommer att vara som mest påtaglig om tvåhundra år då befolkningen kommer att vara avsevärt reducerad (…) Men den tiden ser jag också som en vändpunkt.”

(s.194)

 

År 2228 så är Jenny en kvinna vid namn Janice Thorpe som är anställd vid företaget Unichem som är baserat i USA . Janice är på en expedition till sydamerika för att leta efter användbara kemikalier till medicinska elller andra ändamål. Dessa kemikalier kan sedan syntetiseras fram men det ger för många biprodukter så man föredar att använda frön och unga träd om kemikalien kommer från ett träd.

 

Det finns färre människor i världen och det verkar även finnas färre djur. Men det är en lugn och trygg tid och luften är ren och klar. Haven är dock förorenade och kan inte användas som näringskälla.

 

I USA är bilkörning hårt reglerat och privat bilkörning uppmuntras inte. Alla former av utsläpp är förbjudna. Tydligen så finns det fortfarande några bensinbilar i andra länder.

 

Det finns jobb åt alla och Janice gillar att shoppa på fritiden. Cancer är fortfarande ett problem, vilket beror på alla miljögifterna. Folk blir runt 85.

 

Sheryl Vaughn föds runt 2270 i USA. När hon sitter i ett klassrum i kalifonien 2285 så är det en tid full av hopp och entusiasm. 

 

”Vi diskuterade olika teorier om tid och fysik och hur allting hänger samman. ”Det handlar om att förstå hur tiden påverkar oss, hur man använder tiden för att sätta sej in i andra tänkesätt (…) Det är väldigt invecklat (…)”

(s.170)

 

”Huvudsaken är att man lär sig tänka, att resonera utifrån de teorier man har. Det är inte nödvändigt att lära sej allting utantill bara man vet var man vet var man ska få tag i den information man behöver.”

Datorer hade vi också; huvuddatorn var uppkopplad till ett nätverk. ”Men de vill inte att alla datorerna ska vara det. Det är inte bra om för många människor har tillgång till alltsammans, så i stället har vi en rad mindre nätverk.”

(s.170)

 

Som 25-åring arbetar Sheryl hemmifrån på sin dator. Förtag vänder sej till hennes firma för att få reda på vilka grödor som bäst lämpar sej för deras nyodlingar. Alla typer av kemikalier betraktas som extremt riskabla inom jordbruket och man använder hellre predatorer för att hålla efter insekter, vanligtvis andra insekter. Svampsjukdomar var dock ett större problem.

 

Solenergin är den största energikällan, brevid andra ”naturliga energikällor”. Luftfroreningarna från vår tid hade gått att lösa med växter men kemikalierna var fortfarande ett stort problem.

 

Fåglarna hade varit de första att drabbas och stora delar av Jorden saknade fortfarande fåglar. Haven var dock värst drabbade av kemikalier och muterade bakterier.

 

Infertiliteten hade varit ett stort problem och den verkade hålla i sej. Men det var en glesbefolkad och fridful tid med frisk luft. Jenny Cockell noterar att ozonlagret inte verkar vara något problem trots att det pratas mycket om det i hennes egen tid, 1996.

 

På Sheryls tid utforskar man fortfarande bara solsystemet med obemannade sonder men ett långsiktigt projekt att skapa ”en ekologisk miljö” på Mars har påbörjats. Några forskare letar även efter mikroorganismer i rymden.

 

År 2008 så gav Jenny Cockell efter tolv år ut ännu en bok, men kritiker klagar på att hon bara upprepar vad hon har skrivt om tidigare. Hennes livliga fantasi som sägs förklara hennes tidigare böcker tycks ha tagit slut.


Sic transit gloria mundi

Priset på kakao har fördubblats sen 2005. Detta är en första varning om större problem i framtiden.
År 2020 så skulle världen kunna producera en miljon ton mindre kakao än vad som efterfrågas. Samtidigt som efterfrågan ökar så är det svårt att öka produktionen.


Även kaffeproduktionen i världen står inför liknande problem.Även annan livsmedelproduktion står inför problem. Haven verkar vara på väg att bli överfiskade och havens ekosystem kan komma att kollapsa. I så fall så upphör allt fiske och det är många människor som livnär sej på att fiska, och äta fisk.

 

På land så är situationen inte heller bra. Jordbruksjordarna håller långsamt på att utarmas och det finns nästan inget nytt land som man kan odla upp. Enligt vissa beräkningar så kommer jordbrukssektorn att sluta att fungera om ca 60 år.


Känns det länge dit? Det kommer inte att bli roligt för dina barn och barnbarn och problemen kommer att öka långt innan dess.Det verkar som om matproduktionen kommer att bli ett av de stora problemen det här århundradet.

 

Dricksvatten kommer även det att bli ett problem för fler än vad det är idag.

 

Att maten blir ett problem brukar med stor säkerhet leda till politisk och social oro. Vissa menar att stigande matpriser var en viktig orsak till "den arabiska våren".

 

I framtiden så kommer man att få vänja sej vid att äta insekter. Faktiskt både nyttigt och gott och mycket bättre för miljön än "vanligt" kött.

 

Moder natur har fler sätt att få bukt med en överbefolkad värld än bara svält. Även sjukdomar kommer att bli ett ännu större problem i framtiden än idag.

 

Med tanke på vad jag har skrivit hittills så är det ju närmast goda nyheter att fertiliteten också verkar ha problem. Annars så tyder ju detta i sej på att nånting är fel. Folk försöker peka på kulturella faktorer men frågan är om inte miljögifter också är inblandade?


Världen 2100 kommer antagligen att se väldigt annorlunda ut jämfört med 2000. Och då har jag ändå inte sagt nånting om peak oil och stigande världshav.