Biologismen är en individualism

1. Allt är socialt konstruerat. T.ex så är solen socialt konstruerad. Detta betyder inte att solen inte har någon objektiv existens oberoende av oss människor. All kunskap om omvärlden existerar i ett socialt sammanhang och det är mycket svårt att skilja mellan världen i sej och vår kunskap om världen. Bara för att något är socialt konstruerat så behöver det därför inte vara ogrundat, falskt eller lätt att förändra.

 

2. Ibland kan arv vara lätt att förändra och miljöpåverkan vara svår att förändra. Det är inte så att arv är något oföränderligt och miljö är något föränderligt. Om inte arv kunde påverkas med miljö så skulle människor inte gå att förtrycka. Det är även så att det inlärda sätter sej rent biologiskt med tiden och kan bli närmast omöjligt att förändra. Människor är mest formbara när de är yngre.

 

2.a. Det naturliga kan då tolkas som ett ideal att eftersträva snarare än något omöjligt att undkomma.
Bara för att något går att påverka så är det inte säkert att det är en bra idé.
Ett bra exempel är kinesiskornas snörda fötter.

 

3. Proportionerna mellan arv och miljö kan variera mellan miljöer. Arv kan ses som de konstanta inre egenskaperna medan miljö kan ses som den variabla yttre påverkan. Då kan arv väga tyngre t.ex i USA medan miljö väger tyngre t.ex i Japan.

 

4. Biologismen är en individualism. Biologin är det som frigörs när vi avskaffar de sociala rollerna. Bortom slagorden är det dock lite mer komplicerat. Biologi är inte identiskt med genetik. Biologin är en kompromiss mellan gener och miljö. Biologismen är en kontextualism.

 

5. Är det bara gendeterminism kontra sociodeterminism? Kroppen och hjärnan är ett ständigt föränderligt resultat av både arv och miljö. Tidig påverkan väger ofta tyngre än senare påverkan.

 

6. Social influens kan tolkas på olika sätt. Den mindre flexible kan ytligt påverka en situation mest, men den mer flexible kan ha större förmåga att ändra situationen. Som föräldrar och barn.

 

7. Kvinnor och män tycks vara dåliga på att jämföra kvinnor och män med varandra. Gång på gång så visar forskningen att verkligheten ser annorlunda ut jämfört med vad man tror. Ett känt exempel är att när killar och tjejer i ett klassrum upplevs tala lika mycket så talar egentligen killarna mer än tjejerna. Ett annat exempel är att kvinnor oftare är våldsamma i parförhållanden än vad män är. Detta kan ha att göra med att lägre testosteronhalt kan göra människor mer aggressiva. Att bara utgå från subjektiva upplevelser behöver inte säga så mycket om hur det förhåller sej mer objektivt. Det som människor i första hand är intresserade av är dock de subjektiva egenskaperna. Människor tycks i första hand anta att andra människor är rätt lika de själva. Om detta visar sej inte stämma så tenderar folk att istället överskatta skillnaderna.

 

8. Ingen förnekar att det finns medfödda beteenden. Detta är självklart. Ett exempel är att rycka bort handen från en varm spisplatta. Detta behöver man inte lära sej. Det finns uppgifter om att människor egentligen inte behöver lära sej att gå utan att det mest handlar om att öva upp styrkan i benen. Människan har även en medfödd språkinstinkt som bl.a innehåller en hel del grammatik och det man behöver lära sej är i första hand ett ordförråd. Bara för att ett beteende inte dyker upp förrän vid högre ålder så behöver det inte vara inlärt.

 

8.a. Inte allt medfött behöver finnas i generna. Via epigenetik så överförs en okänd mängd biologisk information från modern till barnet utanför generna.

 

9. Intresse och motivation är ett delvis underutforskat område. Framför allt så har man inte forskat på skillnader mellan människor. Man har visat att kunskap och skicklighet innehåller ett viktigt inslag av intresse som även kan ge utslag på t.ex intelligenstest. Det tycks även som att intresseprofiler är åtminstone delvis medfödda. Intresse och intresseskillnader är hursomhelst ett underskattat och underutforskat område.

 

10. Män har ca tio ggr högre testosteronhalt i blodet än kvinnor, normalt. Om en man eller kvinna får högre testosteronhalt så blir personen mer aggressiv (men inte i första hand fysiskt), mer självsäker, mer ärlig, mer statusmedveten och mer sexuellt intresserad. Testosteron påverkas även av miljön. Får man högre status så får man högre testosteronhalt och får man lägre status så får man lägre testosteronhalt. Det normala är dock att män har ca tio ggr mer än kvinnor. Folk som får sänkt social status får ofta sänkt testosteronnivå och kan får fysiska följdproblem av det.

 

11. Skillnader i personlighet och intressen bl.a orsakade av hormonskillnader kan kanske vara intressantare att titta på när det gäller skillnader i livsstil mellan könen, än kompetensskillnader. Den uppskattade skillnader mellan könen ligger på ca tre IQ-poäng vilket torde vara omärkligt till vardags. Det mesta av skillnaderna mellan könen utgörs istället av intresse. 

 

12. Corpus callosum heter nervbron som förbinder hjärnhalvorna med varandra. Kvinnor har tjockare cc än män, vilket gör att deras kommunikation mellan hjärnhalvorna är bättre än mäns. Detta har stora effekter.
Män är antingen känslomässiga eller logiska. Kvinnor är alltid bägge samtidigt. Män kan ibland uppleva detta negativt.


12.a. Det verkar även som att kvinnor tar längre tid på sej att fatta beslut eftersom de använder hela hjärnan och tänker över allting flera gånger både logiskt och känslomässigt. I abstrakta IQ-test så märks denna effekt mindre eftersom de har lättare att bara vara logiska i en abstrakt, steril testsituation än i verkliga livet.


12.b. Kvinnor verkar ha svårare att filtrera bort och stänga ute saker. De verkar även ha svårare att slappna av helt och lägga alla sina tankar och bekymmer åt sidan.

13. Jag har en naturlig tendens att se problematiken arv/miljö och manligt/kvinnligt som vetenskapliga empiriska frågor, men andra verkar se dem som mera ideologiska frågor.

Trackback